Formuláre pre notifikovanie štátnej pomoci

VŠEOBECNÝ NOTIFIKAČNÝ FORMULÁR

Annex I – ČASŤ I (DOCX 54,0 kB)

 

FORMULÁRE DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ PODĽA DRUHU POMOCI

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2282 z 27. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o oznamovacie a informačné formuláre, Ú.V. L 325, 10.12. 2015, str. 1 – 180

Regionálna pomoc:

Annex I – ČASŤ III.1.A

Formulár doplňujúcich informácií o individuálnej regionálnej investičnej pomoci (DOCX 50,9 kB)

Annex I – ČASŤ III.1.B

Formulár doplňujúcich informácií o schémach regionálnej investičnej pomoci (DOCX 33,6 kB)

Annex I – ČASŤ III.1.C

Formulár doplňujúcich informácií o schémach regionálnej prevádzkovej pomoci (DOCX 24,8 kB)

 

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie:

Annex I – ČASŤ III.2

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na výskum, vývoj a inováciu (DOCX 55,6 kB)

 

Pomoc pre podniky v ťažkostiach a pomoc na reštrukturalizáciu:

Annex I – ČASŤ III.3.A

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na záchranu nefinančných podnikov v ťažkostiach: individuálna pomoc (DOCX 25,9 kB)

Annex I – ČASŤ.3.B

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach: individuálna pomoc (DOCX 30,8 kB)

Annex I – ČASŤ III.3.C

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na záchranu, pomoc na reštrukturalizáciu a/alebo o dočasnej podpore reštrukturalizácie: schémy pomoci (DOCX 34,7 kB)

 

Pomoc pre filmy a audiovizuálne diela:

Annex I – ČASŤ III.4

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela (DOCX 20,7 kB)

 

Pomoc na širokopásmové pripojenie:

Annex I – ČASŤ III.5

Formulár doplňujúcich informácií o štátnej pomoci na širokopásmové pripojenie (DOCX 26,8 kB)

 

Pomoc v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky:

Annex I – ČASŤ III.6

Formulár doplňujúcich informácií o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (DOCX 69,8 kB)

 

Pomoc vo forme rizikového financovania:

Annex I – ČASŤ III.7

Formuláre doplňujúcich informácií o pomoci vo forme rizikového financovania (DOCX 66,0 kB)

 

Pomoc letiskám a leteckým spoločnostiam:

Annex I – ČASŤ III.13.A

Formulár doplňujúcich informácií o investičnej pomoci letiskám (DOCX 29,8 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.B

Formulár doplňujúcich informácií o prevádzkovej pomoci letiskám (DOCX 29,8 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.C

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci leteckým spoločnostiam na začatie činnosti (DOCX 24,5 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.D

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci sociálneho charakteru podľa článku 107 ods. 2 písm. a) ZFEÚ pre služby leteckej dopravy (DOCX 18,5 kB)

Annex I – ČASŤ III.13.E

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci pre námornú dopravu (DOCX 20,8 kB)

 

Plán hodnotenia:

Annex I – ČASŤ III.8

Formulár doplňujúcich informácií na oznámenie plánu hodnotenia (DOCX 25,2 kB)

 

Pomoc v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:

Formuláre časti III.12.A až III.12Q (príloha nariadenia Komisie (ES) č. 1935/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES)  č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES)

Formuláre doplňujúcich informácií pre notifikovanie štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach, ktoré vypracovali útvary Európskej komisie v súvislosti s prijatím nových usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (predmetné notifikačné formuláre zatiaľ nie sú povinné, avšak Európska komisia odporúča členským štátom ich používanie na uľahčenie notifikácie  štátnej pomoci podľa nových usmernení, kým nebude schválená ich finálna verzia v rámci revízie implementačného nariadenia):

Všeobecný informačný formulár pre usmernenia EÚ o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach (DOCX 42,6 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci určenej na investície do podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe (DOCX 30,5 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch (DOCX 15,8 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskych budov (DOCX 18,4 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na investície spojené so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a odbytom poľnohospodárskych výrobkov (DOCX 19,6 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci o pomoci mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (DOCX 18,5 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci pri prevode poľnohospodárskych podnikov (DOCX 12,3kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci skupinám a organizáciám výrobcov (DOCX 15,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o záväzkoch v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy (DOCX 17,9 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o záväzkoch v súvislosti s dobrými podmienkami zvierat (DOCX 16,8 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci týkajúcej sa platieb v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000 a rámcovou smernicou o vode (DOCX 17,4 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (DOCX 13,4 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci týkajúcej sa ekologického poľnohospodárstva (DOCX 19,3 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na zapojenie výrobcov poľnohospodárskych výrobkov do systémov kvality (DOCX 16,4 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na poskytovanie technickej podpory v odvetví poľnohospodárstva (DOCX 23,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci určenej na spoluprácu v odvetví poľnohospodárstva (DOCX 17,6 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami (DOCX 14,4 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na náhradu škody spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe (DOCX 15,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na boj proti chorobám zvierat a rastlín (DOCX 18,6 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na mŕtve hospodárske zvieratá (DOCX 15,7 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na náhradu škôd spôsobených chránenými zvieratami (DOCX 16,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na platby poistného (DOCX 14,4 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na finančné príspevky do vzájomných fondov (DOCX 14,6 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci týkajúcej sa uzavretia výrobnej kapacity (DOCX 22,8 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci odvetviu chovu hospodárskych zvierat (DOCX 14,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci týkajúcej sa propagácie poľnohospodárskych výrobkov (DOCX 19,8 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci pre najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (DOCX 15,8 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na konsolidáciu poľnohospodárskej pôdy (DOCX 12,8 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva (DOCX 16,7 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci v odvetví lesného hospodárstva (DOCX 17,4 kB)

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (DOCX 23,4 kB)

Pomoc týkajúca sa znevýhodnení v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000 (DOCX 12,6 kB)

Pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesa (DOCX 14,3 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva (DOCX 18,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci určenej na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva (DOCX 17,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci určenej na spoluprácu v odvetví lesného hospodárstva (DOCX 15,6 kB)

Pomoc na začatie činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v odvetví lesného hospodárstva (DOCX 13,1 kB)

Iná pomoc odvetviu lesného hospodárstva s ekologickým, ochranným a rekreačným cieľom (DOCX 17,4 kB)

Pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva (DOCX 14,3 kB)

Pomoc na konsolidáciu lesnej pôdy (DOCX 12,7 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na investície týkajúce sa spracovania poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky, produkcie bavlny alebo investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (DOCX 19,0 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na základné služby a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach (DOCX 15,3 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach (DOCX 13,9 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci týkajúcej sa záväzkov v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy určenej iným pôdohospodárom a podnikom vo vidieckych oblastiach, ktoré nepôsobia v odvetví poľnohospodárstva (DOCX 12,2 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci týkajúcej sa znevýhodnení v súvislosti s oblasťami sústavy Natura 2000 určená iným pôdohospodárom (DOCX 12,4 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na prenos znalostí a informačné akcie vo vidieckych oblastiach (DOCX 14,9kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na poradenské služby vo vidieckych oblastiach (DOCX 17,6 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na nové zapojenie aktívnych poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny (DOCX 14,1 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality (DOCX 14,3 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na spoluprácu vo vidieckych oblastiach (DOCX 16,3 kB)

Formulár doplňujúcich informácií o pomoci na finančné príspevky do vzájomných fondov (DOCX 13,4 kB)

FORMULÁR PRE ZJEDNODUŠENÉ OZNAMOVANIE (príloha II. nariadenia Komisie (ES) č. 271/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES) (DOCX 25,9 kB)

FORMULÁR PRE POSKYTOVANIE POMOCI V OBLASTI RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA A AKVAKULTÚRY (DOCX 50,2 kB)

Hlavná navigácia