Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave – DM – 25/2021

Trvanie Od 16.9.2021 do 30.6.2024
Forma pomoci Dotácia
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/09/Schema-DM_ucast-spracovatela-na-vystave.pdf

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (podopatrenie 16.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 – DM-6/2015

Trvanie  do 31.12.2020
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=9689

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 – DM-4/2015

 Trvanie  do 31.12.2020
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=349&id=9104

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1

.

Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení dodatku č.3  – DM-3/2014

 Trvanie  Od 29.6.2017 do 30.6.2021
 Forma pomoci  dotácia
 Počet dodatkov k schéme  3
 Úplne znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=9030

.

Schéma pomoci de minimis JESSICA – nástroj finančného inžinierstva (JESSICA III) – DM-4/2016

 Trvanie Od 25.5.2016 do 31.3.2017
 Forma pomoci  zvýhodnený úver
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.sfrb.sk/schemy-statnej-pomoci/schemy-statnej-pomoci

.

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“ (opatrenie 5.3.1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) – DM-6/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619

.

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.4. „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ (opatrenie 5.3.1.4. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) – DM-7/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy   http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619

.

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) – DM-8/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy   http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619

.

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) – DM-9/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619

.

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER – DM-10/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok (formou refundácie)
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619

.

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“ (opatrenie 5.3.3.4.1. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 – DM-11/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619

.

Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) – DM-12/2014

 Trvanie  do 31.12.2015
 Forma pomoci  nenávratný finančný príspevok (predfinancovanie, refundácia alebo ich kombinácia)
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy  http://www.opbk.sk/sk/dokumenty/

.

Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včielv znení Dodatku č. 2 (sektorová schéma) – DM – 15/2014

 

 Trvanie Od 21.12.2020 do 30.06.2028
 Forma pomoci  dotácia
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/DM-15-2014.pdf

.

Schéma minimálne pomoci na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v bratislavskom kraji (podopatrenie 6.4 Programu rozvoja vidieka) v znení dodatku č. 1 – DM-2/2015

 Trvanie  do 31.12.2020
 Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=9514

.

Schéma minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení dodatku č. 1 – DM-3/2015

Trvanie  do 30.06.2021
 Forma pomoci vecné plnenie –PSL ako subvencovaná služba
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=9477

.

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v znení dodatku č. 2 – DM-11/2016

Trvanie Od 8.4.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2510422

.

Schéma  minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko-DM-12/2016

Trvanie  do 31.12.2023
 Forma pomoci finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy

 https://mpsr.sk/download.php?fID=11885

schema minimalnej pomoci SK-AT

.

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A PL-SK Poľsko – Slovensko 2014-2020 – DM – 13/2016

Trvanie  do 31.12.2023
 Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy

 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1489

Schéma de minimis SK-PL

.

Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v znení dodatku č. 2  – DM – 12/2017

Trvanie  Od 27.4.2021 do 30.06.2024
 Forma pomoci dotácia
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplne znenie schémy DM 12/2017 v znení dodatku č. 2

.

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike a v Českej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – DM – 16/2017

OdTrvanie Od 24.11.2017 do 31.12.2022
 Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1760066

Hlavná navigácia