21.7.2021 / Európska komisia prijala rozhodnutie vo veci dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 (SA.59240) ((č. schémy SA.63467 (2021/N)).

Európska komisia dňa 8. júla 2021 prijala rozhodnutie C(2021) 5214 final vo veci dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, evidovanej pod číslom SA. 59240 ((č. schémy SA.63467 (2021/N)). Rozhodnutie je zverejnené v plnom znení na webovom sídle: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Hlavná navigácia