19.5.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 19. mája

EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 90 mil. eur 

Dňa 3.5.2021 prijala EK rozhodnutie C(2021) 3251 final vo veci Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, ktorú EK eviduje pod číslom SA.62256 (2021/N).

Pomoc vo forme priamych grantov má vykompenzovať prevádzkovateľom pôsobiacim v odvetví cestovného ruchu časť ich nepokrytých fixných nákladov a je určená podnikom, ktoré zaznamenali pokles obratu aspoň o 40 % v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021.

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 je zlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude v plnom znení uverejnené na webovom sídle Komisie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62256.

EK schválila Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou  COVID-19 – SIH

Dňa 3.5.2021 prijala EK rozhodnutie C(2021) 3258 final vo veci Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou  COVID-19 – SIHv znení Dodatku č. 1, ktorý EK eviduje pod číslom SA.62712 (2021/N).

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH je zlučiteľný s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude uverejnené na webovom sídle Komisie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62712.

EK schválila Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19

Dňa 30.4.2021 prijala EK rozhodnutie C(2021) 3212 final vo veci Dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19, ktorý EK eviduje pod číslom SA.62727 (2021/N).

Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 je zlučiteľný s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude uverejnené na webovom sídle Komisie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62727

Hlavná navigácia