20.4.2021 / Európska komisia vyzýva členské štáty na pripomienky k navrhovanej cielenej revízii rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie

Európska komisia začala dňa 8.4.2021 verejnú konzultáciu, v ktorej vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej cielenej revízii rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie („rámec“). Zainteresované strany môžu na konzultáciu odpovedať osem týždňov, a to do 3. júna 2021.

Návrh rámca a všetky podrobnosti o verejných konzultáciách sú k dispozícii na nasledovnom odkaze – https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_rdi/index_en.html, prostredníctvom ktorého sa aj predkladajú pripomienky zainteresovaných strán.

Okrem konzultácií, sa o navrhovanom znení rámca bude diskutovať aj na stretnutí medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, ktoré sa uskutoční na konci konzultačného obdobia. Týmto procesom sa zabezpečí, že členské štáty aj ďalšie zainteresované strany budú mať dostatok príležitostí na pripomienkovanie návrhu Európskej komisie. Prijatie nového rámca pre výskum, vývoj a inovácie sa predpokladá v druhej polovici roku 2021.

Súvisiaca tlačová správa EK je zverejnená na webovom sídle https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1605.

Hlavná navigácia