26.2.2021 / Európska komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI)

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, v rámci ktorej vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu cielenej revízie oznámenia o pravidlách štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu („oznámenie o IPCEI“). Zainteresované strany sa môžu do konzultácie zapojiť počas ôsmich týždňov, do 20. apríla 2021.

Cieľom oznámenia o IPCEI je riešenie závažných zlyhaní trhu v strategických hodnotových reťazcoch a uľahčenie vzniku rozsiahlych cezhraničných projektov so značným prínosom pre hospodárstvo EÚ a jej občanov. Európska komisia vyhodnotila súčasné oznámenie o IPCEI ako súčasť kontroly vhodnosti štátnej pomoci. Z hodnotenia vyplynulo, že súčasné ustanovenia oznámenia o IPCEI fungujú celkovo dobre a sú účinným nástrojom na uľahčenie vzniku takýchto projektov. Zároveň môžu byť potrebné určité cielené úpravy na objasnenie príslušných pravidiel štátnej pomoci a určitých pojmov v súlade s praxou Komisie.

Európska komisia v tejto súvislosti navrhuje niekoľko cielených zmien, aby zúročila skúsenosti získané pri uplatňovaní súčasných pravidiel a zosúladila oznámenie o IPCEI so súčasnými prioritami EÚ:

1.objasniť určité pojmy (napríklad vymedzenie pojmu „integrovaný projekt“) a poskytnúť ďalšie usmernenia týkajúce sa určitých kritérií stanovených v oznámení, ako sú pravidlá, ktoré sa uplatňujú, keď sa na financovanie IPCEI kombinuje verejná podpora z rôznych zdrojov vrátane fondov EÚ;

2.uľahčiť priame a nepriame zapojenie malých a stredných podnikov (MSP) do IPCEI v súlade s priemyselnou stratégiou Komisie a stratégiou pre MSP. V tejto súvislosti sa v návrhu revidovaného oznámenia uznáva osobitná úloha, ktorú MSP zohrávajú v hospodárstve EÚ, a navrhuje sa zjednodušiť hodnotenie EK za okolností, keď je menej pravdepodobné, že by štátna pomoc, najmä pre MSP, neprimerane narušila hospodársku súťaž, napríklad vzhľadom na jej výšku;

3.ďalej posilňovať otvorený charakter IPCEI (napríklad tak, že sa všetkým členským štátom musí poskytnúť skutočná príležitosť zúčastniť sa na vznikajúcom projekte) a ich súlad s politikami EÚ, najmä pokiaľ ide o dôraz na ekologickú a digitálnu transformáciu.

Platnosť súčasného oznámenia o IPCEI bola predĺžená do konca roka 2021 s cieľom zabezpečiť počas procesu revízie predvídateľnosť a právnu istotu. Návrh oznámenia o IPCEI, ako aj všetky podrobnosti o verejnej konzultácii sú k dispozícii online.

Hlavná navigácia