4.2.2021 / Európska komisia predlžuje a ďalej rozširuje dočasný rámec na podporu hospodárstva v kontexte pandémie koronavírusu

Európska komisia sa rozhodla predĺžiť do 31. decembra 2021 platnosť dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020 na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Zároveň sa Európska komisia rozhodla rozšíriť rozsah jeho pôsobnosti, a to zvýšením stropov zahrnutých v rámci a umožnením konverzie určitých návratných nástrojov na priame granty do konca budúceho roka.

Zvýšené stropy pomoci

Pokiaľ ide o obmedzené sumy pomoci poskytovanej na základe dočasného rámca, predchádzajúce stropy na podnik sa teraz v zásade zdvojnásobili (pri zohľadnení dostupnosti podpory de minimis). Nové stropy sú:

-225 000 EUR na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe (predtým 100 000 EUR),

-270 000 EUR na podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry (predtým 120 000 EUR) a

-1,8 milióna EUR na podnik pôsobiaci vo všetkých ostatných odvetviach (predtým 800 000 EUR).

Rovnako ako predtým sa môžu kombinovať s pomocou de minimis do výšky 200 000 EUR na podnik (resp. do výšky 30 000 EUR na podnik pôsobiaci v rybolove a akvakultúre a do 25 000 EUR na podnik pôsobiaci v poľnohospodárstve) počas troch účtovných období, za predpokladu splnenia požiadaviek príslušnej pomoci de minimis.

V prípade spoločností, ktoré boli krízou COVID-19 obzvlášť zasiahnuté a oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 stratili počas oprávneného obdobia aspoň 30 % obratu, môže štát prispieť na časť fixných nákladov podnikov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami, a to až do výšky 10 miliónov EUR na spoločnosť (predtým 3 milióny EUR).

Konverzia návratných nástrojov na priame granty

Európska komisia takisto umožní členským štátom konvertovať do 31. decembra 2022 návratné nástroje (napr. záruky, úvery, vratné preddavky) poskytnuté na základe dočasného rámca na iné formy pomoci, ako sú priame granty – za predpokladu, že sú splnené podmienky dočasného rámca. Táto konverzia v zásade nesmie prekročiť nové stropy pre obmedzené sumy pomoci (225 000 EUR na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe, 270 000 EUR na podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry a 1,8 milióna EUR na podniky vo všetkých ostatných odvetviach). Cieľom je poskytnúť členským štátom stimuly, aby pri poskytovaní pomoci prednostne siahali po návratných nástrojoch.

Rozšírenie dočasného vyňatia všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ podľa oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov

Vzhľadom na pretrvávajúcu všeobecnú nedostatočnú súkromnú kapacitu na pokrytie všetkých ekonomicky odôvodnených rizík vývozu do krajín zo zoznamu krajín s obchodovateľným rizikom sa v zmene napokon ešte stanovuje predĺženie dočasného vyňatia všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ podľa oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov do 31. decembra 2021 (doposiaľ to bolo do 30. júna 2021).

Hlavná navigácia