28.1.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 28. januára

EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 8 mil. eur

Európska komisia (ďalej len „EK“) rozhodnutím zo dňa 15. 1. 2021 schválila Schému štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (ďalej len „schéma“).

Cieľom pomoci podľa schémy je poskytnúť oprávneným príjemcom pomoci finančné prostriedky na úhradu strát, ktoré im vznikli z dôvodu alebo v súvislosti s obmedzeniami uloženými slovenskými orgánmi na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Pomoc pokrýva straty oprávnených príjemcov, ktoré im vznikli v oprávnenom období, počas ktorého sa uplatňovali obmedzenia pre športové podujatia. Oprávnené obdobie bude stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí.

Oprávnenými príjemcami pomoci podľa schémy sú profesionálne športové kluby, ktoré majú registrované sídlo na území Slovenskej republiky, pričom príjemca je považovaný za profesionálny športový klub (bez ohľadu na jeho právnu formu či veľkosť), ak ide o športový klub podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súťaží aspoň v jednej z líg bližšie vymedzených v schéme.

Schéma bližšie upravuje aj vymedzenie oprávnených nákladov a oprávnených výnosov, ako aj celkovej sumy pomoci, ktorá môže byť poskytnutá jednotlivým príjemcom pomoci.

Odhadovaný rozpočet schémy je 8 mil. eur. Pomoc podľa schémy sa poskytuje formou priameho príspevku (grantu).

EK schválila schému na základe oznámenia Komisie – dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení ku dňu schválenia schémy EK.

Schéma nadobudla platnosť a účinnosť uverejnením v Obchodnom vestníku dňa 26. 1. 2021.

EK schválila Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) – European Battery Innovation (EuBatln)

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 26. 1. 2021 schválila Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) – European Battery Innovation (EuBatln).

V priebehu novembra a decembra 2019 viaceré členské štáty (vrátane Slovenska) notifikovali EK svoje žiadosti týkajúce sa záujmu participovať na IPCEI k European Battery Innovation. EK tento projekt v priebehu decembra 2019 – decembra 2020 skúmala.

Hlavnou úlohou tohto spoločného projektu je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a udržateľnej výroby batérií pre automobilové a iné použitie, v súlade s napĺňaním cieľov EÚ v oblasti klímy a udržateľnosti.

Cieľom tohto spoločného projektu je:

1.výskum a vývoj inovatívnych a udržateľných batériových materiálov, článkov a systémov pre automobilový priemysel a ďalšie kľúčové aplikácie (a v rôznych výstupných odvetviach) s využitím úplného technologického potenciálu hodnotového reťazca batérií v Európe,

2.výrazne zníženie CO2 pri výrobných technológiách batériových článkov a zabezpečenie následnej recyklácie alebo opätovného použitia batérií, čím sa zachová cirkulárny tok materiálu s vysokými environmentálnymi a sociálnymi normami,

3.vytvorenie nákladovo optimalizovaného hodnotového reťazca batérií v Európe prostredníctvom štandardizácie, ako aj inovácie a optimalizácie procesov s využitím digitalizácie tovární a podpora rozvoja e-mobility na európskom trhu,

4.podpora vzniku nových pracovných miest, rozvoj a posilňovanie vysoko kvalifikovaného personálu s cieľom zmierniť sociálny vplyv prechodu na čistú energiu,

5.koordinácia činnosti v súvislosti s batériami v celej Európe s cieľom vytvoriť integrovaný batériový ekosystém EÚ, čím sa splnia ciele Európskej aliancie pre batérie.

Projekt bude rozdelený do nasledujúcich štyroch častí:

1.kritické suroviny a pokrokové materiály (raw materials and advanced materials),

2.batériové články,

3.batériové systémy,

4.recyklácia a udržateľnosť.

EK oceňuje v rámci tohto projektu najmä široký geografický a technický záber. Na tomto projekte bude participovať 42 firiem z 12 členských štátov. Za Slovensko budú na projekte participovať firmy Inobat Auto, ZTS Výskum a vývoj, Energo Aqua a Inobat Energy.

Celková výška oprávnených nákladov v rámci tohto projektu je 5,4 miliardy eur. Celková výška štátnej pomoci pre Slovensko by mala dosiahnuť viac ako 118 miliónov eur.

Tento projekt by celkovo mal priniesť 3 149 pracovných miest vo všetkých spomenutých krajinách. Na Slovensku by to malo byť celkovo 286 nových pracovných miest.

Hlavná navigácia