14.1.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 14. januára

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 100 mil. eur na podporu nekrytých fixných nákladov spoločností postihnutých koronavírusom

22.12.2020 – Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 100 mil. eur na podporu nekrytých fixných nákladov spoločností postihnutých koronavírusom. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca a pomoc bude mať formu priamych grantov.

O podporu môžu požiadať všetky podniky (s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby, rybárstva a akvakultúry a finančných sektorov), ktoré v období od marca 2020 do júna 2021 zaznamenali pokles obratu o 30 % (v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019) z dôvodu reštriktívnych opatrení, ktoré slovenské orgány museli prijať na obmedzenie šírenia koronavírusu. Pomoc bude pokrývať až 70 % fixných nákladov príjemcov (90 % v prípade mikro a malých spoločností), ktoré nie sú pokryté z ich výnosov. Cieľom schémy je riešiť potrebu likvidity príjemcov a tým im pomôcť pokračovať v ich činnostiach počas a po prepuknutí koronavírusu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.59996 v registri štátnej pomoci.

Európska komisia schválila schému štátnej pomoci vo výške 29,8 mil. eur na kompenzáciu škôd prevádzkovateľom letísk spôsobených vypuknutím  nákazy koronavírusu

23.12.2020 – Európska komisia schválila schému štátnej pomoci vo výške 29,8 mil. eur na kompenzáciu škôd prevádzkovateľom letísk spôsobených vypuknutím  nákazy koronavírusu.

Účelom štátnej pomoci je náhrada za zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schém pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Štátnu pomoc podľa schém pomoci možno poskytnúť ako pomoc formou príspevku v civilnom letectve a vo forme bežných transferov na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nevyhnutná letecká dostupnosť územia Slovenskej republiky musela byť zabezpečená najmä z dôvodu priameho spojenia územia Slovenskej republiky s územím iných členských štátov Európskej únie alebo územím tretích krajín s ohľadom na repatriáciu občanov Slovenskej republiky, leteckú prepravu zdravotníckeho materiálu a iných zásob potrebných na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu. Žiadatelia museli zabezpečiť prevádzku letísk aj z dôvodu, že s ohľadom na pravidlá v oblasti civilného letectva bolo potrebné umožniť vykonávať aj lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života, lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, lety zdravotníckej záchrannej služby, technické medzipristátie na neobchodné účely s cieľom natankovania leteckých pohonných hmôt do lietadla alebo z dôvodu mimoriadnej alebo núdzovej situácie bez možnosti nastúpenia alebo vystúpenia cestujúcich, naloženia alebo vyloženia nákladu.

Platnosť a účinnosť schém končí 30.6.2021.

1.Schéma štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 

Príjemcom štátnej pomoci v zmysle predmetnej schémy je letisková spoločnosť, ktorá v roku 2019 odbavila viac ako 200 000 cestujúcich. Letisková spoločnosť je právnická osoba, ktorá prevádzkuje medzinárodné verejné letisko, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava, ktorá je držiteľom platného prevádzkového povolenia alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska a ktorá poskytuje letiskové služby leteckým dopravcom.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady skutočne vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku počas oprávneného obdobia od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 alebo jeho časť (ďalej len „oprávnené obdobie“). Výška štátnej pomoci podľa tejto schémy pomoci predstavuje výšku príspevku v civilnom letectve na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktorá predstavuje náhradu škody spojenú so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky v oprávnenom období.

Maximálna výška oprávnenej štátnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku za oprávnené obdobie zodpovedá zápornej hodnote rozdielu skutočnej hodnoty hospodárskeho výsledku pred zdanením a úrokmi (EBIT) za oprávnené obdobie a skutočnej hodnoty hospodárskeho výsledku pred zdanením a úrokmi (EBIT) za rovnaké obdobie v roku 2019 za podnik. Maximálna intenzita pomoci je 85 % zo skutočných oprávnených nákladov.

2.Schéma štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

Príjemcom štátnej pomoci podľa tejto schémy pomoci je letisková spoločnosť. Letisková spoločnosť je právnická osoba, ktorá prevádzkuje medzinárodné verejné letisko, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava, ktorá je držiteľom platného prevádzkového povolenia alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska a ktorá poskytuje letiskové služby leteckým dopravcom.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady skutočne vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku počas oprávneného obdobia:

a, od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 alebo jeho časť, ak príjemca štátnej pomoci odbavil v roku 2019 viac ako 200 000 cestujúcich alebo

b, od 13. marca 2020 do 30. júna 2021 alebo jeho časť, ak príjemca štátnej pomoci odbavil v roku 2019 menej ako 200 000 cestujúcich vrátane.

V súlade s oddielom 3.1 Dočasného rámca možno žiadateľovi poskytnúť štátnu pomoc až do výšky 800 000 EUR na podnik, ktorá je vyjadrená ako hrubá suma, t. j. pred odpočítaním dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných poplatkov. Maximálna intenzita pomoci je 85 % zo skutočných oprávnených nákladov.

V súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca možno žiadateľovi poskytnúť štátnu pomoc až do výšky 3 000 000 EUR na podnik, ktorá je vyjadrená ako hrubá suma, t. j. pred odpočítaním dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných poplatkov.

Maximálna intenzita pomoci je:

a, 70 % zo skutočných oprávnených nákladov, ak ide o stredné podniky a veľké podniky podľa čl. 2 ods. 2 a príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení;

b, 85 % zo skutočných oprávnených nákladov, ak ide o mikro a malé podniky podľa čl. 2 bod 24 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.59240 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia