14.1.2021 / Európska komisia uverejnila jedenásť usmerňujúcich vzorov pre štátnu pomoc

Európska komisia uverejnila usmerňujúce vzory, aby pomohla členským štátom pri navrhovaní národných plánov podpory obnovy a odolnosti v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Európska komisia uverejnila jedenásť usmerňujúcich vzorov pre štátnu pomoc. Tieto usmerňujúce vzory sa vzťahujú na mnohé typy investičných projektov v súlade s „európskymi hlavnými iniciatívami“ stratégie udržateľného rastu na rok 2021, ktorú vypracovala Európska komisia. Ide o technické dokumenty na pomoc členským štátom pri navrhovaní ich národných plánov podpory obnovy a odolnosti v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ:

Hlavná iniciatíva -NAŠTARTUJME

energetická a vodíková infraštruktúra – anglická verzia

energia z obnoviteľných zdrojov vrátane výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov – anglická verzia

Hlavná iniciatíva -NAŠTARTUJME A RENOVUJME

infraštruktúra na generáciu a distribúciu diaľkového vykurovania/chladenia – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – RENOVUJME

energetická hospodárnosť budov – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – DOBÍJAJME A DOTANKUJME

elektrické nabíjacie stanice a vodíkové stanice pre cestné vozidlá – anglická verzia

nákup cestných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami – anglická verzia

iné druhy nízkoemisnej dopravy – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – PRIPOJME SA

zavádzanie a využívanie pevných a mobilných sietí s veľmi vysokou kapacitou vrátane sietí 5G a optických sietí – anglická verzia

Hlavná iniciatíva -MODERNIZUJME

digitalizácia verejnej správy vrátane zdravotnej starostlivosti – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – ROZŠIRUJME SA

inovačné procesory a polovodičové technológie – anglická verzia

Hlavná iniciatíva – REKVALIFIKUJME A ZLEPŠUJME ZRUČNOSTI

modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy vrátane digitálnych zručností a príslušnej pripojiteľnosti– anglická verzia

Tieto vzory poskytujú usmernenia špecifické pre jednotlivé odvetvia v prípade týchto troch scenárov:

-štátnu pomoc možno vylúčiť, a preto nie je potrebná predchádzajúca notifikácia Komisii;

-štátnu pomoc by síce šlo, ale notifikácia nie je potrebná, pretože sa na ňu vzťahuje skupinová výnimka;

-šlo by o štátnu pomoc a je potrebná notifikácia s odkazom na hlavné uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci.

Usmerňujúce vzory sa môžu a budú v prípade potreby aktualizovať, keď Európska komisia získa lepší prehľad o obsahu národných plánov obnovy členských štátov.

Hlavná navigácia