30.12.2020 / Na našom webovom sídle pribudol nový priečinok pre samosprávy s názvom „Začíname so štátnou pomocou“

Na našom webovom sídle v sekcii Samospráva sme vytvorili nový priečinok s názvom Začíname so štátnou pomocou, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o pravidlách v oblasti štátnej pomoci na úrovni miest, obcí a samosprávnych krajov.

Priečinok Začíname so štátnou pomocou obsahuje momentálne dve časti:

I. časť s názvom „Základné pojmy“, ktorá obsahuje úvod do pravidiel v oblasti štátnej pomoci, a to najmä vysvetlenie pojmov podnik, hospodárska činnosť a kritérií testu štátnej pomoci.

II. časť s názvom „Zákon o štátnej pomoci“, ktorá vysvetľuje vybrané paragrafy Zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Tento priečinok bude dopĺňaný o ďalšie časti v priebehu roka 2021, o ich zverejnení Vás budeme informovať.

Hlavná navigácia