26.10.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 4 a upravené znenie notifikačného formulára

Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle nasledujúce informácie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci na základe dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ (ďalej len „dočasný rámec“):

-konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 4, ktoré je k dispozícii v slovenskom jazyku: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_sk.pdf

-upravené znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 4, ktoré je k dispozícii v anglickom jazyku na: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_4th_amendment.pdf (tento formulár sa týka častí 3.1-3.10 a mal by byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2)

-znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca – Opatrenie štátnej pomoci vo forme rekapitalizácie nefinančných podnikov (oddiel 3.11), ktoré je k dispozícii v anglickom jazyku na: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf (tento formulár spolu s Prílohou 2 pre kapitálové nástroje a Prílohou 3 pre hybridné nástroje by mal byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2)

Hlavná navigácia