16.10.2020 / Európska komisia upravila niektoré pravidlá de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Európska komisia schválila Nariadenie Komisia (EÚ) 2020/1474 z 13.októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 360/2012, pokiaľ ide o predĺženie obdobia jeho uplatňovania a časovo obmedzené výnimky pre podniky v ťažkostiach s cieľom zohľadniť dôsledky pandémie COVID-19.

Dané nariadenie č. 2020/1474 predlžuje platnosť Nariadenia Komisie(EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu o 3 roky a to do 31. decembra 2023. Zároveň Európska komisia upravila niektoré pravidlá de minimis pre služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, aby dočasne zahŕňali podniky, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí v dôsledku pandémie COVID-19. Nariadenie sa uplatňuje aj na podniky, ktoré k 31. decembru 2019 neboli v ťažkostiach, ale v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021 sa stali podnikmi v ťažkostiach.

Platnosť a účinnosť existujúcich schém minimálnej podľa nariadenia č. 360/2012 väčšinou končí dňa 31.12.2020. V prípade ak máte záujem o predĺženie Vašich schém na základe nariadenia č. 2020/1474, je potrebné čo najskôr zaslať koordinátorovi pomoci návrh dodatku obsahujúceho túto skutočnosť (prípadne aj iné, s tým súvisiace úpravy), ako aj schémy v znení dodatku.

Hlavná navigácia