14.10.2020 / EK oznámila predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu podnikov počas koronakrízy a predstavila štvrtý dodatok k tomuto rámcu

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 13. októbra 2020 oznámila predĺženie Dočasného rámca štátnej pomoci a zároveň predstavila Štvrtý dodatok k tomuto rámcu.

Platnosť Dočasného rámca sa predlžuje do 31. júna 2021, rekapitalizačná podpora do 30. septembra 2021.

Ako uviedla podpredsedníčka EK M. Vestager, predĺženie Dočasného rámca ma za cieľ podporiť ČŠ vyrovnať sa s aktuálnou krízou najmä vo forme pomoci pre podniky a ochranu jednotného trhu EÚ. Štvrtým dodatkom sa okrem úpravy vybraných existujúcich článkov zavádza aj nové opatrenie, ktoré poskytne ČŠ možnosť podporiť spoločnosti vo vo forme príspevku k časti ich nekrytých fixných nákladov. V rámci štvrtého dodatku bola tiež predstavená nová možnosť, akým spôsobom môže štát opustiť rekapitalizované spoločnosti za zachovania svojho predchádzajúceho podielu v týchto spoločnostiach a zamedziť narušeniu hospodárskej súťaže.

Podpora nekrytých fixných nákladov spoločností
Členským štátom sa umožňuje touto zmenou podporiť spoločnosti, ktoré čelia poklesu obratu najmenej o 30% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 v dôsledku prepuknutia COVID-19. Táto podpora ma za cieľ prispieť k úhrade časti fixných nákladov, ktorá je spôsobená výpadkom príjmov. Maximálna výška takejto formy pomoci je 3 milióny EUR na podnik. EK na svojom webovom sídle zverejnila bližšie informácie k uplatňovaniu tohto opatrenia (opatrenie 3.12. dočasného rámca) – https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/application_section_3_12_TF.pdf, ako aj konkrétny príklad takéhoto opatrenia – https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/example_for_application_section_3_12_TF.pdf.  

Nové podmienky rekapitalizačných opatrení
EK upravila podmienky rekapitalizačných opatrení, najmä pokiaľ ide o odchod štátu z rekapitalizácie podnikov, v ktorých bol štát pred rekapitalizáciou akcionárom. Toto opatrenie umožňuje štátu vystúpiť z vlastného imania týchto podnikov prostredníctvom nezávislého ocenenia, pričom obnoví svoj predchádzajúci obchodný podiel a zachová záruky na ochranu účinnej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. EK na svojom webovom sídle rovnako zverejnila bližšie informácie k posudzovaniu týchto podmienok – https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/exit_decision_under_TF_graph_2.pdf.

Rozšírenie dočasného odstránenia všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“
Poslednou zmenou v štvrtom dodatku Dočasného rámca je predĺženie dočasného vyňatia všetkých krajín z EÚ do 30. júna 2021 zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ v rámci oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov. Tento krok bol učinený najmä vzhľadom na pretrvávajúci všeobecný nedostatok dostatočnej súkromnej kapacity na pokrytie všetkých ekonomicky oprávnených rizík pre vývoz do krajín zo zoznamu krajín s obchodovateľným rizikom.

Platnosť Dočasného rámca mala pôvodne vypršať 31. decembra 2020, s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktoré mohli byť poskytnuté do 30. júna 2021.

EK plánuje do 30. júna 2021 ďalšie preskúmanie potreby prípadného predĺženia alebo úpravy Dočasného rámca.

Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe. Samotný štvrtý dodatok je možné nájsť na nasledovnom odkaze (anglické znenie).

Hlavná navigácia