9.10.2020 / Európska komisia predĺžila platnosť mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021

Európska komisia dospela k záveru, že predĺženie platnosti mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021 spĺňa kritériá zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, keďže je v súlade s podmienkami stanovenými v Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a zároveň s predĺženým obdobím ich uplatňovania, ktoré Európska komisia oznámila 2. júla 2020.

Notifikácia sa týka len predĺženia platnosti mapy regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021 vrátane a všetky ostatné podmienky a záväzky uvedené v rozhodnutí Európskej komisie vo veci SA.37447 z 22. januára 2014, ktorou sa schvaľuje mapa regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku na základe Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, zostávajú nezmenené.

Úplne znenie rozhodnutia Európskej komisie je uverejnené v sekcii Legislatíva – Horizontálne pravidlá na našom webovom sídle a zároveň v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom SA.58489.

Hlavná navigácia