29.9.2020 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 29.septembra

Európska komisia prijala revidované usmernenia EÚ o systéme obchodovania s emisiami

21.9.2020 – Európska komisia dňa 21. septembra 2020 vydala Oznámenie Komisie – Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021. Tieto usmernenia sú plne v súlade s Európskym zeleným dohovorom a cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a hospodárstvom na svete. Tieto usmernenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2021 a nahradia predchádzajúce usmernenia prijaté v roku 2012.

Dané usmernenia obsahujú dve opatrenia:

– Prvým opatrením je pomoc určená na kompenzáciu zvýšenia cien elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím nákladov na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej energie v dôsledku zavedenia EU ETS (všeobecne uvádzané ako „náklady na nepriame emisie“).

– Druhým opatrením je pomoc v rámci voliteľného prechodného bezodplatného prideľovania emisných kvót, určená na modernizáciu odvetvia energetiky.

Európska komisia určila dobu uplatňovania týchto usmernení od 1. januára 2021 do 31. decembra 2030.

Znenie revidovaného usmernenia EÚ o systéme obchodovania s emisiami nájdete aj na webovom sídle www.statnapomoc.sk v sekcii Legislatíva – Horizontálne pravidlá.

.

Európska komisia vyzýva na zapojenie sa do pripomienkovania pravidiel štátnej pomoci pri zavádzaní širokopásmových sietí

8.9.2020 – Európska komisia pozvala členské štáty a ďalšie dotknuté subjekty, aby sa zapojili do verejnej konzultácie k existujúcim pravidlám EÚ pre štátnu pomoc v oblasti zavádzania širokopásmových sieti.

Verejná konzultácia je súčasťou celkového hodnotenia Európskej komisie týkajúceho sa príslušných pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Jej účelom je posúdiť, či Usmernenie EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí a príslušné ustanovenia Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách splnili svoje ciele, taktiež zistiť aký vplyv mali na trh a na hospodársku súťaž a či je potrebné ich aktualizovať z hľadiska najnovšieho vývoja technológií a trhu a cieľov digitálnej politiky EÚ.

Verejná konzultácia bude otvorená do 5. januára 2021. Všetky podrobnosti sú k dispozícii na nasledovnom odkaze.

Hlavná navigácia