17.7.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 3 a upravené znenie notifikačného formulára

Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle nasledujúce informácie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci na základe dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ (ďalej len „dočasný rámec“):

• konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 3, ktoré je k dispozícii v slovenskom jazyku: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_sk.pdf

• upravené znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 3, ktoré je k dispozícii v anglickom jazyku na: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_3rd_amendment.pdf

Hlavná navigácia