17.7.2020 / EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci v hodnote 80 mil. eur

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 13. 7. 2020 oznámila, že schválila slovenskú schému štátnej pomoci v hodnote 80 miliónov eur na podporu výskumnej, vývojovej a testovacej infraštruktúry pre výrobky súvisiace s pandémiou nového koronavírusu.

Predmetom schémy je podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a rozširovanie infraštruktúr spojených s výrobou produktov súvisiacich s ochorením COVID-19. Jej cieľom je zvýšiť a urýchliť vývoj a výrobu produktov, ktoré sú priamo spojené so šírením nového koronavírusu, vrátane očkovacích látok, nemocničných a lekárskych prístrojov, liekov a ochranných prostriedkov.

Schéma štátnej pomoci bola schválená na základe dočasného rámca o štátnej pomoci, ktorý umožňuje členským štátom využívať flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie Covid-19. Pomoc bude spolufinancovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Bude mať formu priamych grantov, pričom o poskytnutie pomoci sa môžu uchádzať malé, stredné aj veľké podniky bližšie definované v rámci schémy.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.57829 v registri štátnej pomoci.

Predmetná tlačová správa EK je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1338.

Hlavná navigácia