8.7.2020 / EK prijala tretí dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu mikropodnikov, malých podnikov a startupov

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 29. 6. 2020 prijala Tretí dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva.

Tretím dodatkom sa rozširuje dočasný rámec štátnej pomoci, aby sa členským štátom umožnilo poskytovať podporu podľa dočasného rámca všetkým mikropodnikom a malým podnikom, aj keď už boli k 31. 12. 2019 vo finančných ťažkostiach. Doteraz to nebolo možné, keďže spoločnosti, ktoré boli v ťažkostiach pred 31. 12. 2019 neboli oprávnené prijať takúto pomoc.

Tretí dodatok stanovuje podmienky, za akých môžu mikropodniky a malé podniky získať finančnú pomoc. Tieto spoločnosti:

•sa nemôžu nachádzať v konkurznom konaní,

•nedostali pomoc na záchranu, príp. ak takúto pomoc dostali, v čase poskytnutia pomoci podľa dočasného rámca už bude splatená,

•nedostali pomoc na reštrukturalizáciu, resp. ak takúto pomoc dostali, v čase poskytnutia pomoci podľa dočasného rámca už nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu.

Dodatok tiež rozširuje možnosti podpory startupov, z ktorých veľká väčšina spadá do skupiny mikropodnikov a malých spoločností, konkrétne inovačných spoločností.

EK tiež upravila podmienky rekapitalizačných opatrení podľa dočasného rámca pre prípady, keď súkromní investori spolu so štátom prispievajú k zvýšeniu kapitálu spoločností. Tieto zmeny majú za cieľ povzbudiť kapitálové injekcie so súkromnou účasťou v spoločnostiach, čím sa obmedzí potreba štátnej pomoci a riziko narušenia hospodárskej súťaže.

Tlačová správa EK je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1221.

Hlavná navigácia