3.6.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 2 a upravené znenie notifikačného formulára

Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle nasledujúce informácie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci na základe dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ (ďalej len „dočasný rámec“):

konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 2, ktoré je k dispozícii v slovenskom jazyku:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_and_8_may_2020_sk.pdf

upravené znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 2, ktoré je k dispozícii v anglickom jazyku na:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_2nd_amendment.pdf

Hlavná navigácia