15.5.2020 / EK vyzýva na zapojenie sa do pripomienkovania Aktualizovaného návrhu zjednodušených pravidiel štátnej pomoci

Európska komisia dňa 11. mája 2020 pozvala členské štáty a ďalšie dotknuté subjekty, aby sa zapojili do druhej verejnej konzultácie k návrhu na cielenú revíziu nariadenia (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie GBER“). Cieľom tejto aktualizácie je vyňať spod kontroly Európskej komisie pomoc poskytovanú z vnútroštátnych fondov na projekty podporované v rámci programov centrálne riadených EÚ.

Podpredsedníčka Európskej komisie M. Vestager uviedla, že primárnym cieľom tohto návrhu je zlepšiť súčinnosť medzi pravidlami financovania EÚ a pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Pravidlá štátnej pomoci by mali byť efektívnejšie, aby boli uplatniteľné na vnútroštátne financovanie projektov alebo finančné produkty, ktoré spadajú do rozsahu určitých programov EÚ.

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie GBER, a všetky podrobnosti o verejných konzultáciách sú k dispozícii na nasledovnom odkaze.

Verejná konzultácia k revízii nariadenia GBER sa začala dňa 11. mája 2020 a potrvá do 6. júla 2020. Cieľom Európskej komisie je prijať konečné zrevidované znenie v dostatočnom predstihu, s cieľom zabezpečenia súladu medzi týmto znením a MFF.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám zaslali Vaše prípadné pripomienky k aktualizovanému návrhu nariadeniu GBER, a to v termíne do 1. júla 2020 v elektronickej podobe na adresu martina.vencelova@antimon.gov.sk.

Hlavná navigácia