Legislatíva EK v súvislosti s nákazou COVID-19

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 5 (konsolidované znenie)

– tento formulár sa týka častí 3.1-3.10 a mal by byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca – Opatrenie štátnej pomoci vo forme rekapitalizácie nefinančných podnikov (oddiel 3.11) v znení dodatku č. 5 (dostupné len v anglickom jazyku)

– tento formulár spolu s Prílohou 2 pre kapitálové nástroje a Prílohou 3 pre hybridné nástroje by mal byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Usmernenie k blokovým notifikáciám zmien a doplnení podľa dočasného rámca (dostupné len v anglickom jazyku)

.

Štvrtá zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 a zmena prílohy k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov

– tento formulár sa týka častí 3.1-3.10 a mal by byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

Znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca – Opatrenie štátnej pomoci vo forme rekapitalizácie nefinančných podnikov (oddiel 3.11) (dostupné len v anglickom jazyku)

– tento formulár spolu s Prílohou 2 pre kapitálové nástroje a Prílohou 3 pre hybridné nástroje by mal byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2

.

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 3 (konsolidované znenie)

Znenie dodatkovaného notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 3 (dostupné len v anglickom jazyku)

.

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 2 (konsolidované znenie)

Znenie dodatkovaného notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca v znení dodatku č. 2 (dostupné len v anglickom jazyku)

.

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1 (konsolidované znenie)

Oznámenie Komisie – Zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19

.

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v čase pandémie COVID-19

Znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca (dostupné len v anglickom jazyku)

Hlavná navigácia