Schémy štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19

Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

(č. schémy SA.58054 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo hospodárstva SR v mene Ministerstva dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 10.8.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia s výnimkou odvetví a podnikov v zmysle článku 2.4. a 2.5. schémy
Typ príjemcu Inovatívne MSP
Nástroj pomoci (forma pomoci) Finančný nástroj – konvertibilný úver
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ OP Integrovaná infraštruktúra
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2671542
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58054

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19

(č. schémy SA.57829 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 13.7.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia s výnimkou podnikov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj v mene iných podnikov (Zmluvný výskum) a úverových a finančných inštitúcií – článok 2.4.schémy
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ OP Integrovaná infraštruktúra
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2617554
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57829

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA

(č. schémy SA.57483 (2020/N))

Poskytovateľ pomociExportno-importná banka Slovenskej republiky
TrvanieOd 18.6.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstvaVšetky odvetvia s výnimkou úverových a finančných inštitúcií a subjektov v zmysle článku 2.5. ods. 6 schémy
Typ príjemcuMalé a stredné podniky s výnimkou Mikropodnikov, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci)Záruka, odpustenie záručného poplatku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme0
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2597074
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57483

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

(č. schémy SA.57485 (2020/N))

Poskytovateľ pomociMinisterstvo dopravy a výstavby SR ako RO, Ministerstvo hospodárstva ako SORO
TrvanieOd 18.6.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstvaVšetky odvetvia s výnimkou odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby a lesného hospodárstva, odvetvia rybolovu a akvakultúry, úverových a finančných inštitúcií a subjektov v zmysle článku 2.5. ods. 6 schémy
Typ príjemcuMikro podniky, Malé a stredné podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci)Záruka, odpustenie záručného poplatku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚOperačný program Integrovaná infraštruktúra
Počet dodatkov k schéme0
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2597072
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57485

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

(č. schémy SA.57484 (2020/N))

Poskytovateľ pomociNational Development Fund I, s.r.o., riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.
TrvanieOd 18.6.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstvaVšetky odvetvia s výnimkou úverových a finančných inštitúcií a subjektov v zmysle článku 2.5. ods. 6 schémy
Typ príjemcuMikro podniky, Malé a stredné podniky, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci)Záruka, odpustenie záručného poplatku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme0
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2597069
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57484

.

Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné

(č. schémy SA.57599 (2020/N))

Poskytovateľ pomociMinisterstvo hospodárstva SR
TrvanieOd 16.6.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstvaVybrané sektory v zmysle schémy
Typ príjemcuMSP, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci)Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme0
Úplné znenie schémyhttp://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/06/Schema_dotacia_na_najomne.pdf
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57599

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19

(č. schémy SA.56986 (2020/N))

Poskytovateľ pomociMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
TrvanieOd 21.4.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstvaVybrané sektory v zmysle schémy
Typ príjemcuMSP, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci)Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚOperačný program Ľudské zdroje
Počet dodatkov k schéme0
Úplné znenie schémyhttps://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/schema_sa_569862020_n_sk_covid19.pdf
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56986

Hlavná navigácia