Schémy štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19

(č. schémy SA.56986 (2020/N))

Poskytovateľ pomociMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
TrvanieOd 21.4.2020 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstvaVybrané sektory v zmysle schémy
Typ príjemcuMSP, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci)Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚOperačný program Ľudské zdroje
Počet dodatkov k schéme0
Úplné znenie schémyhttps://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/schema_sa_569862020_n_sk_covid19.pdf
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56986

Hlavná navigácia