Schémy štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19

(č. schémy SA.62256)

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 22.6.2021 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Podniky v odvetví cestovného ruchu
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky, Veľké podniky
Forma pomoci Finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2927169
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62256

.

Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19

(č. schémy SA.60212 (2020/N)

Poskytovateľ Fond na podporu športu
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.62727)
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2811232
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_60212

.

Schéma štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1

(č. schémy SA.62727)

Poskytovateľ pomoci Fond na podporu športu
Trvanie Od 22.6.2021 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Podniky v odvetví cestovného ruchu
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky, Veľké podniky
Forma pomoci Priamy príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2887650
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62727

.

Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

(č. schémy SA.59240 (2020/N))

Poskytovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 22.12.2020 do 30.6.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Príjemcom pomoci je letisková spoločnosť, ktorá v roku 2019 odbavila viac ako 200 000 cestujúcich  
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky, veľké podniky
Forma pomoci Príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2804735
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59240

.

Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

(č. schémy SA.59240 (2020/N))

Poskytovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.63467)
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2804732
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59240

.

Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.63467)

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 8.7.2021 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Príjemcom pomoci je letisková spoločnosť
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky, Veľké podniky
Forma pomoci Príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2949529
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_63467

.

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady

(č. schémy SA.59996 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo hospodárstva SR
Trvanie Od 23.12.2020 do 30.6.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky sektory s výnimkou finančného sektora, sektora poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry  
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Priamy grant
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2792831
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59996

.

Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

(č. schémy SA.58054 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo hospodárstva SR v mene Ministerstva dopravy a výstavby SR
Trvanieschéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.59768 (2020/N))
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2671542
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58054

.

Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ)

(č. schémy SA.59768 (2020/N))

Poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva SR v mene Ministerstva dopravy a výstavby SR
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 2 (č. schémy SA.62712)
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2790131
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59768

.

Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1 a 2 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ)

(č. schémy SA.62712)

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 3.5.2021 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia s výnimkou odvetví a podnikov v zmysle článku 2.4. a 2.5. schémy
Typ príjemcu Inovatívne MSP
Forma pomoci Finančný nástroj – konvertibilný úver
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ OP Integrovaná infraštruktúra
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2912797
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62712

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19

(č. schémy SA.57829 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.59808 (2020/N))
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2617554
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57829

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.59808 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Trvanie Od 11.12.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia s výnimkou podnikov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj v mene iných podnikov (Zmluvný výskum) a úverových a finančných inštitúcií – článok 2.4.schémy
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ OP Integrovaná infraštruktúra
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2787921
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59808

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA

(č. schémy SA.57483 (2020/N))

Poskytovateľ pomociExportno-importná banka Slovenskej republiky
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.59982 (2020/N))
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2597074
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57483

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ)

(č. schémy SA.59982 (2020/N))

Poskytovateľ Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 2 (č. schémy SA.61931)
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2790159
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59982

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – EXIMBANKA v znení dodatkov č. 1 a 2 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ)

(č. schémy SA.61931)

Trvanie Od 23.2.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia s výnimkou úverových a finančných inštitúcií a subjektov v zmysle článku 2.5. ods. 6 schémy
Typ príjemcu Malé a stredné podniky s výnimkou mikropodnikov, veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Záruka, odpustenie záručného poplatku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2841095
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_61931

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

(č. schémy SA.57485 (2020/N))

Poskytovateľ pomociMinisterstvo dopravy a výstavby SR ako RO, Ministerstvo hospodárstva ako SORO
Trvanieschéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.59982 (2020/N))
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2597072
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57485

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.59982 (2020/N))

Poskytovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako RO, Ministerstvo hospodárstva ako SORO
Trvanie Od 15.12.2020 do 30.6.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia s výnimkou odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby a lesného hospodárstva, odvetvia rybolovu a akvakultúry, úverových a finančných inštitúcií a subjektov v zmysle článku 2.5. ods. 6 schémy
Typ príjemcu Mikro, Malé a stredné podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Záruka, odpustenie záručného poplatku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2790158
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59982

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

(č. schémy SA.57484 (2020/N))

Poskytovateľ pomociNational Development Fund I, s.r.o., riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.59982 (2020/N))
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2597069
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57484

.

Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ)

(č. schémy SA.59982 (2020/N))

Poskytovateľ National Development Fund I, s.r.o., riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.
Trvanie Od 15.12.2020 do 30.6.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia s výnimkou úverových a finančných inštitúcií a subjektov v zmysle článku 2.5. ods. 6 schémy
Typ príjemcu Malé a stredné podniky s výnimkou Mikropodnikov, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Záruka, odpustenie záručného poplatku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2790152
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59982

.

Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné

(č. schémy SA.57599 (2020/N))

Poskytovateľ pomociMinisterstvo hospodárstva SR
Trvanieschéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA. 59809 (2020/N))
Úplné znenie schémyhttp://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/06/Schema_dotacia_na_najomne.pdf
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57599

.

Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA. 59809 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo hospodárstva SR
Trvanie Od 16.12.2020 do 30.6.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Schéma sa vzťahuje na všetky sektory s výnimkou finančného sektora
Typ príjemcu MSP, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Priamy grant
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/Schema_dotacia-na-najomne_dodatok-1-SK-final.pdf
Rozhodnutie EK http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/1_EN_ACT_part1_v2.pdf

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19

(č. schémy SA.56986 (2020/N))

Poskytovateľ pomociMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trvanieschéma bola nahradená dodatkom č. 1 (č. schémy SA.59280 (2020/N))
Úplné znenie schémyhttps://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/schema_sa_569862020_n_sk_covid19.pdf
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56986

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.59280 (2020/N))

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 2 (č. schémy SA.62004)
Úplné znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2780405
Rozhodnutie EKhttps://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59280

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatkov č. 1 a 2 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ)

(č. schémy SA.62004)

Poskytovateľ pomociMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trvanie schéma bola nahradená dodatkom č. 3 (č. schémy SA.63294)
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2860320
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62004

.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ)

(č. schémy SA.63294)

Poskytovateľ pomoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Trvanie Od 21.6.2021 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Vybrané sektory v zmysle schémy
Typ príjemcu Mikropodniky, malé a stredné podniky, veľké podniky
Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Operačný program Ľudské zdroje
Počet dodatkov k schéme 3
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2933456
Rozhodnutie EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_63294
Hlavná navigácia