21.4.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca a upravené znenie notifikačného formulára

Európska komisia (ďalej len „EK“) zverejnila na svojom webovom sídle nasledujúce informácie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci na základe dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ (ďalej len „dočasný rámec“):

-konsolidované znenie dočasného rámca, ktoré je k dispozícii v slovenskom jazyku

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_2020_sk.pdf

-upravené znenie notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca, ktoré je k dispozícii v anglickom jazyku na

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/amended_notification_template_TF_coronavirus.pdf

Hlavná navigácia