6.4.2020 / EK schválila dodatok k dočasnému rámcu na podporu hospodárstva v súvislosti s nákazou COVID-19

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 3. 4. 2020 prijala zmenu a doplnenie dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“, ktorý EK schválila dňa 19. 3. 2020 (ďalej len „dodatok k dočasnému rámcu“).

Dodatkom k dočasnému rámcu chce EK pomôcť členským štátom urýchliť výskum, testovanie a výrobu výrobkov dôležitých pre boj proti COVID-19, chrániť pracovné miesta v odvetviach a regiónoch, ktoré sú touto krízou postihnuté obzvlášť tvrdo a ďalej podporovať hospodárstvo v súvislosti s vypuknutím COVID-19.

Dodatok k dočasnému rámcu upravuje nasledujúce možnosti podpory:

•podpora výskumu a vývoja súvisiaceho s COVID-19,

•investičná pomoc na infraštruktúru na testovanie a rozširovanie výroby,

•investičná pomoc na výrobu produktov relevantných pre boj proti COVID-19,

•pomoc v podobe odkladov platby daní a/alebo príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie,

•pomoc vo forme mzdových dotácií pre zamestnancov s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy COVID-19.

Viac podrobností je možné nájsť v tlačovej správe EK dostupnej na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_570. Dodatok k dočasnému rámcu sa nachádza na https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_sk.PDF.

Hlavná navigácia