6.4.2020 / EK schválila zmeny v oznámení pre krátkodobé poistenie vývozných úverov

Európska komisia sa dňa 27.3.2020 rozhodla doplniť Oznámenie Komisie, ktorým sa mení príloha k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19. Európska komisia považuje všetky obchodné a politické riziká spojené s vývozom do uvedených krajín v prílohe oznámenia za dočasne neobchodovateľné do 31.12.2020 v dôsledku zníženia úverového poistenia a zaisťovacej kapacity pre krátkodobé vývozy.

Základné informácie o zmenách v oznámení:

• Oznamovacia povinnosť podľa článku 18 oznámenia je pozastavená pre poistenie dočasne neobchodovateľných rizík do 31.12.2020.

• Podmienky v oddiely 4.3. oznámenia zostávajú v platnosti pre poistenie dočasne neobchodovateľných rizík do 31.12.2020.

Hlavná navigácia