31.3.2020 / PMÚ SR vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci týkajúcej sa pomoci malým a stredným podnikom na preklenutie obdobia súčasných opatrení

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 30. 3. 2020 vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci „Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID 19 (záruka a bonifikácia úroku)“ (DM – 4/2020) (ďalej len „schéma“).

Cieľom schémy je za účasti finančných sprostredkovateľov vytvoriť nový program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) v Slovenskej republike na preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Program pozostáva zo záručného finančného nástroja pre finančných sprostredkovateľov na účel poskytovania zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP a úrokovej dotácie na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly podnikov a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v podobe udržania pracovných miest aj napriek tejto krízovej situácii.

Pomoc podľa schémy je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II., a.s.

Schéma nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Bližšie informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-zaruka-pomoze-malym-a-strednym-podnikom.

Hlavná navigácia