10.2.2020 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 10.februára

Európska komisia schválila kompenzáciu vo výške 3,1 mil. eur na priame náklady súvisiace s uvoľnením pásma 700 MHz pre 5G mobilné telekomunikačné siete v Českej republike

23.1.2020 – Európska komisia dospela k záveru, že český plán na kompenzáciu priamych nákladov, ktoré vznikajú prevádzkovateľom platforiem digitálnej pozemnej televízie (DTT) pri prechode z frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „pásmo 700 MHz“) na nižšie frekvencie je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Európska komisia dospela k záveru, že české opatrenie vo výške 3,1 mil. eur je obmedzené na náklady, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prispôsobenie platforiem DTT novým frekvenciám bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu. Opatrenie ďalej prispeje k cieľu EÚ zaviesť 5G sieť a zároveň zachovať dostupnosť služieb DTT pre spotrebiteľov.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA. 55742 v registri štátnej pomoci.

Európska komisia vyzýva na pripomienky k revidovaným usmerneniam o štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

14.1.2020 – Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, v ktorej vyzvala všetky zainteresované strany, aby predložili pripomienky k revidovaným usmerneniam o štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (ďalej len „usmernenia ETS“) po roku 2021.

Cieľom usmernení ETS je znížiť riziko „úniku uhlíka“, ktoré vzniká vďaka spoločnostiam, ktoré presúvajú svoju výrobu do krajín mimo EÚ s menej ambicióznymi politikami v oblasti zmeny klímy, čo následne vedie k menšej hospodárskej činnosti v EÚ a k celosvetovému neznižovaniu emisií skleníkových plynov. Súčasné usmernenia, ktorých platnosť končí 31.12.2020, sa budú revidovať a v tomto kontexte sa otvorila verejná konzultácia.

Cieľom revidovaných usmernení je:

  • -Znížiť počet odvetví oprávnených na kompenzáciu zo štrnásť na osem. Cieľom je zamerať sa len na odvetvia, ktoré sú najviac ohrozené únikom uhlíka.
  • -Znížiť mieru kompenzácie z 85% na 75% a vylúčiť kompenzáciu neefektívnych technológií.
  • -Podmieniť kompenzáciu úsilím príslušných spoločností o dekarbonizáciu.

Pripomienky k revízii usmernení je možné predložiť do 10. marca 2020. Návrh usmernení a všetky podrobnosti o verejných konzultáciách sú k dispozícií online.

Hlavná navigácia