16.12.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 16.decembra

Európska komisia schválila pomoc pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP)

28.11.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že slovenské plány poskytnúť pomoc vo výške 92 mil. eur pre HBP do roku 2023 sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Cieľom opatrenia je zmierniť sociálny a environmentálny vplyv zatvorenia ťažobných jednotiek v Handlovej a Novákoch.

Európska komisia dospela k záveru, že opatrenie uľahčí proces uzatvárania tým, že sa poskytne finančná podpora robotníkom, ktorí kvôli uzatváraniu baní prídu o prácu. Opatrenie bude financovať náhrady za prepustenie, ktoré sú povinné podľa vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Ďalej sa bude financovať zabezpečenie banských šácht a opätovná kultivácia pôdy po zatvorení baní.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA. 55038 v registri štátnej pomoci.

.

Európska komisia schválila nemecké plány na zavedenie vysokorýchlostných širokopásmových sieti v Bavorsku

29.11.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že opatrenie na rozmiestnenie vysokokapacitných sietí v Bavorsku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Opatrenie nadväzuje na predchádzajúci gigabitový pilotný projekt, ktorý Európska komisia schválila v decembri 2018. Na rozdiel od pilotného projektu, do ktorého bolo zapojených iba šesť obcí, sa súčasná schéma uplatňuje na celé Bavorsko.

Rovnako ako v pilotnom gigabitovom programe sa nemecké orgány zamerali na tieto oblasti:

-Infraštruktúra by mala spojiť používateľov, ktorí ešte nemajú prístup k určitým minimálnym rýchlostiam.

-Nové siete sa nebudú zavádzať tam, kde súkromní investori už prevádzkujú alebo plánujú zaviesť vysokokapacitnú sieť.

-Z projektu sú vylúčené oblasti, v ktorých už existujú dve alebo viac sietí poskytujúcich paralelné rýchle širokopásmové pripojenie.

Európska komisia dospela k záveru, že opatrenie je v súlade s Usmernením EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí a zároveň prispeje k naplneniu strategických cieľov Gigabitovej komunikácie.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA. 54668 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia