15.11.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 15.novembra

Koordinátor pomoci aktualizoval na webovom sídle tieto dokumenty:

Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Aktualizovaný metodický pokyn a vzor vyhlásenia sú k dispozícií na webovom sídle v časti Metodické usmernenia koordinátora štátnej pomoci.

Európska komisia schválila opatrenie vo výške 64 miliónov eur pre vysoko účinné kogeneračné zariadenie na premenu odpadu na energiu v Poľsku

21.10.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že poľské plány na podporu výstavby vysoko účinného zariadenia na spracovanie komunálneho odpadu v Gdansku sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Kogenerácia zvyšuje energetickú účinnosť recykláciou tepla z výroby elektrickej energie na iné účely (v tomto prípade verejné diaľkové vykurovanie). Príjemcom pomoci je spoločnosť vo vlastníctve mesta Port Czystej Energii Sp. z o.o. (PCE) a projekt bude organizovaný vo forme verejno-súkromného partnerstva medzi spoločnosťou PCE a súkromnými partnermi vybranými príjemcom na základe výberového konania.

Európska komisia posúdila opatrenie v zmysle Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA. 55100 v registri štátnej pomoci.

Európska komisia začala vyšetrovanie plánovanej pomoci Maďarska pre závod Samsung

14.10.2019 – Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či plány Maďarska poskytnúť 108 miliónov eur spoločnosti Samsung SDI na rozšírenie výrobného závodu v meste Göd sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Spoločnosť Samsung SDI plánuje investovať približne 1,2 miliardy eur na rozšírenie výrobnej kapacity na výrobu lítiovo-iónových článkov a batérií pre elektrické vozidlá vo svojom už existujúcom závode v maďarskom meste Göd. Práce na rozširovanie kapacít začali v roku 2017 a v roku 2018 Maďarsko informovalo Európsku komisiu o svojich plánov poskytnúť 108 miliónov eur na tento projekt.

Európska komisia plánuje posúdiť dané opatrenie v zmysle Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 s cieľom zistiť , či spĺňa všetky kritéria stanovené podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc: Európska komisia sa zamerala na tieto oblasti.

• stimulačný účinok – Európska komisia preskúma, či rozhodnutie spoločnosti Samsung SDI investovať v Maďarsku bolo priamo vyvolané maďarskou pomocou alebo by sa daná investícia uskutočnila v meste Göd aj bez verejnej pomoci,

• spojitosť verejnej podpory k regionálnemu rozvoju a jej primeranosť a proporcionalitu,

• Európska komisia bude taktiež skúmať, či verejná podpora nebude viesť k premiestneniu pracovných miest z iných členských štátov EÚ do Maďarska.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA. 48556 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia