7.10.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 7.októbra

Európska komisia schválila opatrenie na podporu energeticky náročných podnikov na Slovensku

19.9.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že slovenské plány na čiastočnú kompenzáciu energeticky náročných podnikov za vnútroštátny poplatok na podporu výroby obnoviteľnej energie sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Opatrenie, ktoré má platnosť do 31. decembra 2029, bude prínosom pre podniky pôsobiace v odvetviach na Slovensku, ktoré sú energeticky náročné a sú viac vystavené medzinárodnému obchodu. Predbežný rozpočet na roky 2019 až 2021 je 120 mil. eur. Príjemcovia môžu získať náhradu až do výšky 85% svojho príspevku na financovanie podpory obnoviteľnej energie.

Európska komisia posúdila opatrenie v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a najmä podľa Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. Opatrenie podporí ciele EÚ v oblasti energetiky a ochrany pred klimatickými zmenami a zároveň zabezpečí globálnu konkurencieschopnosť energeticky náročných spotrebiteľov a priemyselných odvetví bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.53564 v registri štátnej pomoci.

.

Európska komisia schválila kompenzáciu nákladov na nepriame emisie pre energeticky náročné podniky v Poľsku

30.8.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že poľské plány na kompenzáciu nákladov pre energeticky náročné podniky, ktoré sú menej konkurencieschopné na trhu v dôsledku vyšších cien elektrickej energie vyplývajúcich z nepriamych nákladov spojených s účasťou v systéme obchodovania s emisiami skleníkových plynov (ETS) sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Opatrenie, ktoré má platnosť od roku 2019 do 2020, bude prínosom pre podniky pôsobiace vo vybraných odvetviach v Poľsku, ktoré čelia značným nákladom na elektrickú energiu a ktoré sú vystavené medzinárodnej konkurencii. Predbežný rozpočet je 417 mil. eur. Kompenzácia bude poskytovaná čiastočným vrátením nákladov na elektrickú energiu pre oprávnené podniky.

Európska komisia posúdila opatrenie v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a najmä podľa Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012. Opatrenie má za cieľ najmä zabrániť zvýšeniu globálnych emisií skleníkových plynov v dôsledku presunov spoločností do krajín mimo EÚ s menej prísnou environmentálnou reguláciou. Európska komisia ďalej dospela k záveru, že poskytnutá pomoc je obmedzená na nevyhnutné minimum.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.53850 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia