26.6.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 26.júna

Európska komisia začala proces hodnotenia pravidiel EÚ pre štátnu pomoc pre zdravotnú starostlivosť a sociálne služby a pravidiel de minimis pre služby vo všeobecnom hospodárskom záujme

17.6.2019 – Európska komisia spustila hodnotenie pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, ktoré sa vzťahujú na služby všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, ako je napríklad zdravotná starostlivosť poskytovaná nemocnicami, dlhodobá starostlivosť, starostlivosť o deti a sociálne bývanie.

Členské štáty sa do veľkej miery môžu rozhodnúť, ako zabezpečovať tieto služby. Úlohou Európskej komisie je prostredníctvom štátnej pomoci zabezpečiť, aby verejné financovanie na poskytovanie takýchto služieb neprimerane nenarúšalo hospodársku súťaž na vnútornom trhu. V hodnotení Európska komisia posúdi, či existujúce pravidlá dosiahli stanovené ciele a či sú stále vhodné vzhľadom na vývoj v oblasti verejných financií a judikatúre Súdneho dvora EÚ.

Európska komisia tiež vyhodnotí nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorého platnosť končí 31.12.2020. Európska komisia posúdi uplatňovanie nariadenia s ohľadom na možné predĺženie platnosti alebo zmenu a doplnenie nariadenia po roku 2020.

Hodnotenie oboch súborov pravidiel bude zahŕňať verejnú konzultáciu, cielený dotazník pre členské štáty, ako aj štúdiu, ktorú bude realizovať expert určený Európskou komisiou.

Európska komisia schválila 431 mil. eur na podporu čistejšej dopravy v nemeckých mestách

19.6.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že nemecké plány na podporu dodatočného vybavenia komunálnych a úžitkových naftových vozidiel sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie by malo prispieť k zníženiu emisií oxidov dusíka o 1 450 ton za rok bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Tri opatrenia, ktoré má Nemecko v pláne zrealizovať sú určené na podporu dodatočného vybavenia komunálnych a úžitkových vozidiel (ako sú upratovacie vozidlá, smetiarske vozidlá a dodávky) s dieselovými motormi. Opatrenia budú k dispozícii viac ako 60 obciam, v ktorých boli v roku 2017 prekročené národné limity emisií oxidov dusíka (NOx) a pokryjú náklady na systémy dodatočného vybavenia a ich montáž.

Opatrenia sú tiež v súlade s oznámením Európskej komisie z roku 2018 s názvom „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých“, v ktorom sa uvádza, že podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc môžu členské štáty uľahčiť investície do mobility s nízkymi a nulovými emisiami v prospech čistého ovzdušia a konkurencieschopnosti priemyslu. Členské štáty môžu tieto pravidlá využiť na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni na účinné znižovanie emisií, napríklad z cestnej dopravy.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslami SA.53054, SA.53055 a SA.53056 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia