14.5.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 14. mája

Európska komisia schválila dočasné opatrenie na zaistenie bezpečnosti miestnych dodávok elektrickej energie na Slovensku

 10.5.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že poskytnutie náhrady za dočasnú dodávku povinného objemu elektrickej energie z miestnych palivových zdrojov do uzlového bodu slovenskej elektrizačnej sústavy v lokalite Bystričany, poskytnutej Slovenskom akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

 Slovensko informovalo Európsku komisiu o svojich plánoch poveriť akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne dočasným záväzkom spočívajúcim v poskytovaní služby vo verejnom záujme s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energie v zemepisnej oblasti nachádzajúcej sa v okolí bystričianskeho uzla, ktorá nie je dostatočne prepojená so zvyškom slovenskej elektrizačnej sústavy.

Európska komisia posúdila dané opatrenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, ktoré sa týkajú služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Na základe týchto pravidiel môžu členské štáty za určitých podmienok poskytnúť podnikom, ktoré boli poverené plnením záväzkov poskytovať služby vo verejnom záujme, náhradu za dodatočné náklady spojené s ich poskytovaním.

Európska komisia zistila, že:

-v blízkosti bystričianskeho uzla elektrizačnej sústavy sa nachádza iba elektráreň Nováky a niekoľko veľmi malých vodných elektrární, ktorých výrobné kapacity vo veľkej miere závisia od tokov vody a ročných období. Bez daného záväzku poskytovania služby vo verejnom záujme by pomocou súčasnej výrobnej infraštruktúry nebolo možné zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektrickej energie pre zemepisnú oblasť situovanú v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany.

-Opatrenie je primerané, keďže v prípade elektrárne Nováky zodpovedá očakávaná miera návratnosti miere návratnosti podobných prevádzok a nevedie k vyplácaniu nadmernej náhrady.

-Opatrenie je časovo obmedzené a skončí sa po uvedení novej dodávateľskej infraštruktúry do prevádzky, v každom prípade však najneskôr do konca roku 2023.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.52687 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila 385 mil. eur na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Litve

 23.4.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že schéma na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Litve je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie, ktoré je otvorené pre všetky typy výroby energie z obnoviteľných zdrojov, prispeje k environmentálnym cieľom EÚ bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

 Zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov dostanú podporu vo forme prémie, ktorá sa stanoví prostredníctvom výberového konania pre všetky typy zariadení, bez ohľadu na veľkosť zariadenia a použitú technológiu.

Konečná prémia nebude stanovená na úrovni vyššej, ako je rozdiel medzi:

-cenou na trhu s elektrickou energiou v Litve („referenčná cena“) a

-priemernými výrobnými nákladmi na nákladovo najefektívnejšiu technológiu obnoviteľnej energie v Litve („maximálna cena“).

Európska komisia dospela k záveru, že opatrenie má stimulačný účinok, pretože trhová cena v plnej miere nepokrýva náklady na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a príjemcovia budú musieť požiadať o pomoc skôr, ako začnú fungovať výrobné zariadenia. Opatrenie je taktiež primerané a obmedzené na nevyhnutné minimum, pretože pokrýva iba rozdiel medzi výrobnými nákladmi a trhovou cenou elektrickej energie.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.50199 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia