26.4.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 26. apríla

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie týkajúce sa platby odvodu strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku

 2.4.2019 – Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie týkajúce sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku. Má obavy, že v dôsledku určitých výnimiek týkajúcich sa úhrady tohto odvodu dochádza k selektívnemu zvýhodňovaniu istých maloobchodníkov oproti ich konkurentom, čo je v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

V decembri 2018 Európska komisia dostala formálnu sťažnosť, v ktorej sa uvádzalo, že platba tohto odvodu maloobchodníkmi je v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Zákon o odvode nadobudol účinnosť 1. januára 2019, pričom prvá úhrada odvodu má byť splatná ku koncu apríla 2019. Európska komisia oficiálne požiadala, aby Slovensko pozastavilo uplatňovanie predmetného opatrenia, až kým neuzavrie svoje posúdenie podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Na základe tejto odvodovej povinnosti by mali malopredajcovia potravín platiť štvrťročný odvod vo výške 2,5 % svojho celkového obratu. Malopredajcovia potravín však môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodení od povinnosti úhrady predmetného odvodu, ak spĺňajú jednu z niekoľkých podmienok týkajúcich sa ich veľkosti, geografického rozsahu ich pôsobenia na Slovensku a/alebo druhu činností.

Podľa práva EÚ majú členské štáty právomoc rozhodovať o svojich systémoch zdaňovania. Členské štáty však musia takisto zabezpečiť súlad svojich daňových systémov s pravidlami EÚ. Pri stanovovaní daňovej povinnosti by predovšetkým nemalo dochádzať k poskytovaniu štátnej pomoci (teda priaznivejšiemu zaobchádzaniu selektívne uplatňovanému na určité podniky), pokiaľ daná pomoc nie je v súlade s pravidlami EÚ. Európska komisia vo svojom oznámení o európskom maloobchodnom sektore 21. storočia vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rovnocenné podmienky pre všetky obchodné sektory, a pritom zaistili, aby bola každá špecifická daň odôvodnená a nebola uložená nenáležite v neprospech istých maloobchodníkov.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.52194 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc vo výške 5 miliárd eur na podporu vysokoúčinnej kogenerácie* a zníženie prirážky pre veľkých spotrebiteľov elektrickej energie a zároveň otvára hĺbkové vyšetrovanie znížených prirážok pre kapacitný mechanizmus** v Poľsku

 15.4.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že poľská schéma na podporu vysokoúčinnej kogenerácie a zníženie prirážky v rámci schémy pre energeticky náročných spotrebiteľov je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Zároveň začala vyšetrovanie znížených prirážok v rámci financovania poľského kapacitného mechanizmu.

Podpora vysokoúčinnej kogenerácie:

Opatrenie má podporiť zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, ktoré sú napojené na siete diaľkového vykurovania v Poľsku. Pomoc sa bude poskytovať novým a modernizovaným vysokoúčinným zariadeniam na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie a zároveň aj existujúcim vysokoúčinným kogeneračným zariadeniam na plyn. Schéma bude otvorená aj pre spotrebiteľov z iných členských štátov EÚ.

Zníženie prirážky v rámci financovania schémy pre energeticky náročných spotrebiteľov:

Poľská schéma je financovaná prostredníctvom prirážky uloženej konečnému spotrebiteľovi elektrickej energie na základe jeho spotreby. Poľsko oznámilo Európskej komisii svoje plány na zníženie finančného zaťaženia niektorých energeticky náročných spotrebiteľov, ktorí tak budú mať výhodu zo zníženej prirážky na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Pravidlá EÚ pre štátnu pomoc, a to najmä Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 povoľujú zníženie prirážky na určitú úroveň – v rámci príspevkov pre energeticky náročné spoločnosti pôsobiace v určitých sektoroch, ktoré sú vystavené medzinárodnému obchodu, s cieľom zabezpečiť ich globálnu konkurencieschopnosť.

Hĺbkové vyšetrovanie znížených prirážok v rámci financovania poľského kapacitného mechanizmu:

Vo februári 2018 Európska komisia dospela k záveru, že kapacitný mechanizmus na zabezpečenie spoľahlivých dodávok elektrickej energie v Poľsku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Poľsko teraz plánuje zaviesť zníženie prirážky pre určitých energeticky náročných spotrebiteľov.

Európska komisia chce preskúmať, či zníženie prirážky môže viesť k:

-neefektívne vyššiemu dopytu po elektrickej energii v obdobiach nedostatku, ak budú niektorí spotrebitelia oslobodení od týchto nákladov,

-zvýšenej potrebe dodatočných výrobných kapacít na zabezpečenie spoľahlivých dodávok v týchto obdobiach.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslom  SA.51192 (podpora vysokoúčinnej kogenerácie), SA.52530 (zníženie prirážky pri kogenerácii) a SA.51502 (zníženie prirážky pri kapacitnom mechanizme) v registri štátnej pomoci.

* pozn.: Kogenerácia je technologický proces kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení. Umožňuje zvýšenie účinnosti využitia energie palív.

** pozn.: Tzv. kapacitné mechanizmy majú zabrániť výpadkom elektrického prúdu v čase špičky. Čoraz viac členských štátov začalo zavádzať podobné opatrenia na podporu investícií do elektrární a podporu ich prevádzky v záujme uspokojovania dopytu po elektrickej energii.

 

Hlavná navigácia