26.3.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 26. marca

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie verejného financovania železničného spojenia Øresund

 28.2.2019 – Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či je dánska a švédska verejná podpora pre železničné spojenie Øresund v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Železničná trať Øresund prepája 16 km dlhý most, umelý ostrov a tunel pre cestnú a železničnú dopravu zo švédskeho pobrežia na dánsky ostrov Amager.

Spoločnosť Øresundsbro, konzorcium vytvorené Dánskom a Švédskom, vlastní a prevádzkuje železničné spojenie Øresund na základe medzivládnej dohody. Podľa danej dohody sa Dánsko a Švédsko zaručili za pôžičku, vďaka ktorej konzorcium zabezpečilo financovanie železničného spojenia. Dánsko taktiež poskytlo špeciálne daňové zvýhodnenie pre konzorcium v súvislosti s odpisovaním majetku a prevodom daňových strát.

V roku 2013 spoločnosť Scandlines Øresund I/S podala na Európsku komisiu sťažnosť, v ktorej tvrdila, že štátne záruky poskytnuté Dánskom a Švédskom, ako aj určité daňové zvýhodnenie poskytnuté Dánskom, sú nezlučiteľné s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. V roku 2014 Európska komisia dospela k záveru, že dánske a švédske opatrenia sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, sú potrebné a primerané nákladom na dokončenie projektu spoločného európskeho záujmu. V roku 2018 na základe odvolania proti rozhodnutiu Európskej komisie z roku 2014 zo strany Scandlines Øresund I/S Všeobecný súd čiastočne zrušil rozhodnutie Európskej komisie z procesných dôvodov.

Európska komisia na základe rozsudku Všeobecného súdu začala hĺbkové vyšetrovanie štátnych záruk poskytnutých zo strany Dánska a Švédska a špeciálneho daňového zvýhodnenia zo strany Dánska. Hoci tieto druhy opatrení možno považovať za opatrenia zamerané na spoločný európsky záujem, Európska komisia sa zamerala na tieto oblasti:

-povaha opatrení a to, či predstavujú individuálnu pomoc alebo schému pomoci, existujúcu alebo novú pomoc,

-zlučiteľnosť opatrení s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc,

-presné obdobie, počas ktorého sa konzorcium, Švédsko a Dánsko mohli odvolať na legitímne očakávania, ktoré bránili vymáhaniu pomoci, ak by sa nakoniec zistilo, že opatrenia predstavujú nezlučiteľnú štátnu pomoc.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslami  SA.52162 a SA.52617 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila vo Francúzsku podporu štyroch veterných elektrárni na mori

 25.2.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že štyri opatrenia na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenia podporia ciele EÚ v oblasti energetiky a ochrany pred klimatickými zmenami bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Európska komisia posúdila opatrenia podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc a hlavne podľa Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 a dospela k záveru, že:

-francúzske projekty podporia rozvoj nového typu veternej energie na mori a potenciálny rast novej technológie obnoviteľnej energie,

-výška pomoci poskytnutej štyrom projektom je primeraná nákladom a zabráni nadmernej kompenzácii príjemcov verejnej podpory a zároveň je v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z predmetného usmernenia.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslami  SA.49672, SA.49673, SA.49674 a SA.52085 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia