18.2.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 18.februára

Európska komisia schválila poľskú investičnú pomoc vo výške 36 mil. eur pre výrobný závod spoločnosti LG Chem, ktorý sa venuje výrobe batérií pre elektrické automobily

28.1.2019 – Európska komisia dospela k záveru, že poľská investičná pomoc vo výške 36 mil. eur pre chemickú spoločnosť LG Chem na nový výrobný závod, ktorý bude vyrábať batérie pre elektrické automobily v regióne Dolnosliezske vojvodstvo je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie prispeje k rozvoju regiónu bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Európska komisia posúdila opatrenie v zmysle Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, ktoré členským štátom umožňujú podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a podporovať tak regionálnu súdržnosť na jednotnom trhu.

Nový výrobný závod by mal dodávať ročne viac ako 80 tisíc batérií pre elektrické automobily v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Dané opatrenie by malo vytvoriť viac ako 700 voľných pracovných miest.

Európska komisia dospela k záverom, že:

– bez verejného financovania by projekt nebol vykonaný v Poľsku a taktiež ani v inej krajine EÚ,

– investičná pomoc je obmedzená na minimum, ktoré je potrebné na realizovanie investície v Poľsku namiesto inej krajiny, ktorá nepatrí do Európskeho hospodárskeho priestoru,

– investičná pomoc prispeje k vytváraniu pracovných miest, ako aj hospodárskemu rozvoju a konkurencieschopnosti znevýhodneného regiónu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.47662 v registri štátnej pomoci.

 

Hodnotiaca správa Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci v roku 2018

24.1.2019 – Hodnotiaca správa v oblasti štátnej pomoci v roku 2018 (tzv. State Aid Scoreboard) dokazuje pozitívnu úlohu štátnej pomoci pri riadení verejnej podpory a potvrdzuje prínos modernizačného balíčka pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Výber z výsledkov hodnotiacej správy v roku 2018:

– Od roku 2015 viac ako 96% nových opatrení pomoci bolo realizovaných prostredníctvom nového nariadenia Európskej komisie o skupinových výnimkách (GBER) – nárast o 28% v porovnaní s rokom 2013.

– Celkové výdavky na opatrenia pomoci, ktoré boli realizované prostredníctvom GBER dosiahli v roku 2017 až 41,7 miliárd eur – nárast o 7,8% v porovnaní s rokom 2016. Po prvýkrát sa výdavky v rámci GBER zvýšili pri všetkých cieľoch, a to najmä: širokopásmové a miestne a viac rekreačné infraštruktúry (+ 129%), pomoc malým a stredným podnikom a financovanie rizík (+ 81%), sociálna podpora poskytnutá jednotlivým cieľovým skupinám (+ 56%), výskum, vývoj a inovácie (+ 30%), podpora kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva (+ 28%) a zamestnanosť (+ 21%).

– Rastúci podiel výdavkov na opatrenia štátnej pomoci, na ktoré sa vzťahuje GBER vedie k záveru, že tieto opatrenia, ktoré sú zo strany EK iba registrované sú v priemere rýchlejšie implementované. Priemerná doba potrebná na realizáciu opatrenia klesla z približne 3,3 mesiaca v období pred modernizáciou prividel modernizácie štátnej pomoci na približne 2,8 mesiaca v období rokov 2016-2017 – pokles o 15%.

– Rovnako notifikované opatrenia sú predmetom stále dôkladnejšieho preskúmania zo strany EK a majú tendenciu zahŕňať stále väčšie rozpočty. V roku 2017 bol priemerný ročný rozpočet realizovaných notifikovaných opatrení približne 230 mil. eur – nárast o 18% v porovnaní s rokom 2015 a o 126% v porovnaní s rokom 2013.

– V roku 2017 členské štáty EÚ vynaložili celkovo 116,2 miliárd eur na štátnu pomoc, čo predstavuje podiel 0,7% z HDP EÚ.

– V roku 2017 bolo približne 94% celkových výdavkov na štátnu pomoc vyčlenených na horizontálne ciele, ako sú ochrana životného prostredia, výskum, vývoj a inovácie a regionálny rozvoj. Približne 53% celkových výdavkov na štátnu pomoc v roku 2017 bolo poskytnutých na podporu environmentálnych opatrení a opatrení na úsporu energie.

– Úroveň štátnej pomoci používanej vo finančnom sektore je na najnižšej úrovni od začiatku krízy. Európsky bankový sektor sa vo všeobecnosti stále menej spolieha na štátne záruky pre podporu likvidity, z dôvodu, že likviditu si už dokáže zabezpečiť na trhu.

 

 

Hlavná navigácia