23.1.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 23. januára

Európska komisia plánuje predĺžiť platnosť pravidiel EÚ pre štátnu pomoc a zároveň začala s ich hodnotením

 7.1.2019 – Európska komisia plánuje predĺžiť platnosť siedmich súborov pravidiel EÚ pre štátnu pomoc o dva roky. Platnosť týchto pravidiel mala pôvodne uplynúť v roku 2020. Európska komisia začala taktiež hodnotenie predmetných siedmych súborov pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, ako aj ďalších pravidiel EÚ pre štátnu pomoc s cieľom posúdiť, či sa bude v budúcnosti predlžovať ich platnosť alebo sa budú aktualizovať.

 

Od mája 2012 Európska komisia uskutočnila rozsiahlu modernizáciu pravidiel EÚ pre štátnu pomoc. V rámci modernizácie pravidiel EÚ pre štátnu pomoc Európska komisia od roku 2013 zrevidovala značné množstvo pravidiel. Niektorým pravidlám, ktoré boli prijaté v rámci danej modernizácie, uplynie platnosť do konca roka 2020. Ostatné pravidlá pre štátnu pomoc prijaté v rámci procesu modernizácie nemajú pevne stanovený dátum uplynutia platnosti.

Na zabezpečenie predvídateľnosti a právnej istoty pri príprave prípadnej budúcej aktualizácie pravidiel EÚ pre štátnu pomoc sa Európska komisia rozhodla uskutočniť dva kroky:

 

Po prvé, predĺžiť platnosť nižšie uvedených pravidiel EÚ pre štátnu pomoc o dva roky, a teda do konca roka 2022:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020

Usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií

Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020

Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach

Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom

 

Po druhé, v súlade s usmerneniami lepšej právnej regulácie Európska komisia začala hodnotenie týchto pravidiel spolu s ostatnými pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, ktoré boli prijaté ako súčasť modernizácie štátnej pomoci. Európska komisia sa podľa výsledkov hodnotenia rozhodne, či bude v budúcnosti pravidlám ďalej predlžovať platnosť alebo ich bude aktualizovať. Hodnotenie bude zahŕňať nasledujúce súbory pravidiel:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020

Usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií

Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020

Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach

Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom

Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti

 

Hodnotenie bude zahŕňať aj Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom z roku 2008 a Oznámenie Komisie na krátkodobé poistenie vývozných úverov z roku 2012. Tieto pravidlá neboli revidované v rámci modernizácie pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, ale hodnotenie je relevantné z hľadiska vývoja právnych predpisov EÚ a praxe Európskej komisie.

Hlavná navigácia