13.12.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 13. decembra

Európska komisia oznámila predĺženie platnosti NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

 7.12.2018 – Európska komisia sa rozhodla predĺžiť o 2 roky platnosť nariadenia, ktorým sa stanovujú podmienky, podľa ktorých pomoc poskytovaná ako náhrada podnikom poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) nepredstavuje štátnu pomoc podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Podľa nariadenia sú kompenzačné opatrenia vo verejnom záujme až do výšky 500 000 eur na jeden podnik počas obdobia 3 fiškálnych rokov vyňaté z pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, pretože sa považujú za príliš malé, aby ovplyvnili hospodársku súťaž alebo obchod medzi členskými štátmi.

Nariadenie, ktoré bolo prijaté v roku 2012 a jeho platnosť pôvodne mala skončiť 31.12.2018, zvyšuje právnu istotu a znižuje administratívne zaťaženie pri poskytovaní kompenzačných náhrad za SVHZ. Prax Európskej komisie pri uplatňovaní nariadenia ukázala, že dôvody na oslobodenie týchto náhrad sú stále aktuálne. Okrem toho sa podmienky, na základe ktorých bol určený rozsah a obsah nariadenia v čase prijatia, podstatne nezmenili. Na základe týchto skutočností Európska komisia dospela k záveru, že platnosť predmetného nariadenia de minimis SVHZ predĺži do 31.12.2020.

 

Zmeny týkajúce sa usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020

Európska komisia 8. novembra 2018 prijala oznámenie, ktorým sa menia usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020. Oznámenie je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.403.01.0010.01.SLK&toc=OJ:C:2018:403:TOC

Zmeny sa uskutočňujú s cieľom umožniť členským štátom poskytnúť plnú náhradu za škody spôsobené chránenými zvieratami, ako aj plnú náhradu nákladov na investície vynaložené s cieľom zabrániť takýmto škodám.

Maximálne intenzity pomoci, pokiaľ ide o pomoc na investície do prevencie (napr. strážne psy a elektrické ploty) a pomoc na kompenzáciu nepriamych nákladov (t. j. náklady na veterinárnu starostlivosť a náklady práce súvisiace s hľadaním stratených zvierat), sa zvyšujú z 80 % na 100 %.

Hlavná navigácia