10.12.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 10. decembra

Európska komisia schválila pomoc vo výške 600 mil. eur na inovačné solárne zariadenia vo Francúzsku

27.11.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že štátna pomoc na podporu výroby elektrickej energie z inovatívnych solárnych zariadení je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie podporí ciele EÚ v oblasti energetiky a ochrany pred klimatickými zmenami bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

 Štátna pomoc bude dostupná pre inovatívne solárne zariadenia (na prízemí alebo na budovách) s kapacitou od 100 kilowattov do 5 megawattov. Vybrané zariadenia získajú podporu vo forme vstupného sadzobníka (t.j. grantovej ceny) alebo prémie navyše k trhovej cene po dobu 20 rokov.

Európska komisia posúdila opatrenie podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, najmä podľa Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 a dospela k záveru, že francúzsky systém bude podporovať vývoj inovatívnych solárnych obnoviteľných zdrojov energie a  zabráni nadmernej kompenzácii príjemcov podpory z verejných zdrojov v súlade s požiadavkami, ktoré sú ustanovené v usmernení.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48642 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc vo výške 107 mil. eur na ekologickejšie autobusy v Nemecku

 14.11.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že nemecké plány na podporu dodatočného vybavenia naftových autobusov používaných vo verejnej doprave sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie by malo prispieť k zníženiu emisií oxidov dusíka o viac ako 2 tisíc ton ročne bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

 Schéma bude podporovať dodatočné vybavenie naftových autobusov používaných na verejnú osobnú dopravu v približne 90 obciach, v ktorých boli prekročené limity emisií oxidov dusíka (NOx) v rokoch 2016 alebo 2017. Podpora má pokryť náklady na dodatočné vybavenie autobusov a jeho inštaláciu. Dodatočné vybavenie by malo znížiť emisie oxidov dusíka každého autobusu o najmenej 85%.

Opatrenie je v súlade s oznámením Komisie z roku 2018 „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých“, v ktorom sa uvádza, že podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc môžu členské štáty investovať do mobility s nízkymi a nulovými emisiami v prospech čistého ovzdušia a zároveň podporiť konkurencieschopnosť priemyslu európskeho priestoru. Členské štáty môžu tieto pravidlá použiť na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, napríklad v oblasti cestnej dopravy.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.51450 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc vo výške 15 mil. eur na podporu presunu nákladnej dopravy z cestnej dopravy na vodnú dopravu vo Švédsku

 9.11.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že pomoc vo výške 15 mil. eur na podporu presunu nákladnej dopravy z cestnej na vodnú dopravu vo Švédsku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

 Systém „Ecobonus“, ktorý bude trvať do 31.12.2020 bude podporovať vytváranie nových námorných a vnútrozemských vodných ciest a modernizáciu existujúcich trás. V rámci schémy bude švédska vláda hradiť až 30% prevádzkových nákladov na dopravné služby alebo prípadne 10% investičných nákladov na prekládku zariadenia.

Opatrenie, ktoré je súčasťou iniciatívy na podporu dopravy bez fosílnych palív prispeje k zníženiu emisií látok znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových plynov bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.50217 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila 60 mil. eur na podporu projektu širokopásmovej siete v regióne Štajersko v Rakúsku

 8.11.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že pomoc vo výške 60 mil. eur je nevyhnutná na rozmiestnenie a údržbu stavebnej infraštruktúry pre zavedenie ultrarýchlostných širokopásmových sietí v odľahlých vidieckych oblastiach Štajerska v Rakúsku.

Pomoc umožní prístup ku sťahovaniu a prenášaniu dát s rýchlosťou najmenej 100 megabitov za sekundu vo vidieckych oblastiach v Štajersku. Európska komisia posúdila opatrenie v rámci svojich usmernení pre širokopásmové siete z roku 2013 a dospela k záveru, že je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.49634 v registri štátnej pomoci.

 

Hlavná navigácia