15.11.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 15. novembra

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie opatrení v prospech spoločnosti Ryanair na letisku Frankfurt-Hahn v Nemecku

26.10.2018 – Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či opatrenie v prospech spoločnosti Ryanair na nemeckom letisku Frankfurt-Hahn a určité opatrenia v prospech prevádzkovateľa letiska Frankfurt-Hahn (FFHG) sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Pokiaľ ide o spoločnosť Ryanair, Európska komisia sa rozhodla začať hĺbkové vyšetrovanie týkajúce sa:

-niektorých marketingových dohôd medzi spolkovou krajinou Porýnie-Falcko a spoločnosťou Ryanair, ktoré boli uzavreté pred rokom 2009, keď ešte štát nebol kontrolujúcim subjektom FFHG,

-niekoľkých ďalších dohôd upravujúcich finančné vzťahy medzi spoločnosťou Ryanair a FFHG, ktoré boli uzavreté medzi rokmi 2009 až 2017, keď bola spoločnosť FFHG kontrolovaná spolkovou krajinou Porýnie-Falcko.

Európska komisia chce preskúmať, či predmetné dohody umožnili poskytnúť spoločnosti Ryanair neprimeranú hospodársku výhodu vo vzťahu k jej konkurentom, a tým predstavovali neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc v prospech Ryanair.

Pokiaľ ide o prevádzkovateľa letiska FFHG, Európska komisia:

-sa rozhodla začať hĺbkové vyšetrovanie týkajúce sa dvoch opatrení, ktoré boli prijaté spolkovou krajinou Porýnie-Falcko – (1) záruka poskytnutá spoločnosti FFHG v súvislosti s predajom pozemku jednej spoločnosti, ktorej činnosť sa zameriava na údržbu lietadiel a (2) opatrenie týkajúce sa predaja pozemku, ktorý bol vo vlastníctve spoločnosti FFHG – s cieľom preveriť, či sú tieto opatrenia v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, a to najmä s Usmernením Komisie o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti,

-dospela k záveru, že ostatné opatrenia v prospech spoločnosti FFHG, na ktoré sa sťažnosť vzťahuje, nepredstavujú štátnu pomoc alebo sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.43260 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc vo výške 70 mil. eur na podporu presunu nákladnej dopravy z cestnej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu v Belgicku

24.10.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že schéma pomoci vo výške 70 mil. eur na podporu presunu nákladnej dopravy z cestnej na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu v Belgicku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

V rámci schémy, ktorá je platná do konca októbra 2023 sa bude poskytovať pomoc pre:

-prevádzkovateľov železníc a

-konsolidačné terminály pre nákladné člny, ktoré prepravujú príslušný objem tovaru obojsmerne z flámskych prístavov v Belgicku.

Pomoc je vo forme dotácií (na vlak alebo kontajner), ktoré sú určené na pokrytie dodatočných nákladov prevádzkovateľov železníc a konsolidačných terminálov pre nákladné člny, aby bolo umožnené efektívne kombinovanie objemov prepravovaných obojsmerne z flámskych námorných prístavov.

Európska komisia dospela k záveru, že opatrenie je nevyhnutné, keďže predstavuje poskytnutie stimulov pre prepravcov, aby sa rozhodli pre menej znečisťujúce spôsoby prepravy (železničnú alebo vnútrozemskú vodnú) a zároveň znížili dopravné zápchy.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.50584 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu elektrickej energie na vlastnú spotrebu vo Francúzsku vo výške 200 mil. eur

22.10.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že opatrenie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu do roku 2020 vo Francúzsku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie podporí ciele EÚ v oblasti energetiky a ochrany pred klimatickými zmenami bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Opatrenie je určené na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie spoločnosťami alebo jednotlivcami na vlastnú spotrebu, konkrétne v prípadoch, keď sa predáva do siete len obmedzená časť vyrobenej energie.

Vybrané zariadenia získajú podporu vo forme prémie, ktorá bude vyššia ako trhová cena (tzv. „complément de rémunération“) . Prémia sa poskytne na obdobie 10 rokov.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.49180 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia