12.10.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 12. októbra

Európska komisia schválila investičnú pomoc vo výške 125 mil. eur pre Jaguar Land Rover na Slovensku

4.10.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že investičná pomoc vo výške 125 mil. eur pre Jaguar Land Rover na Slovensku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie prispeje k rozvoju nitrianskeho regiónu bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Slovensko oznámilo Európskej komisii svoj zámer poskytnúť investičnú pomoc pre Jaguar Land Rover vo výške 125 miliónov eur z verejných zdrojov. To je podľa Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 až 2020, ktoré umožňujú členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ a posilňovať regionálnu súdržnosť v rámci jednotného trhu, maximálna výška pomoci na projekt takéhoto druhu.

Podrobné vyšetrovanie Európskej komisie začaté v máji 2017 potvrdilo, že:

-spoločnosť Jaguar Land Rover v roku 2015 rozhodovala, kde vybudovať novú automobilku, uvažovala nad rôznymi lokalitami v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ako aj v Severnej Amerike. Európska komisia pri vyšetrovaní zistila, že bez investičnej pomoci by sa projekt nebol realizoval v Európe, ale v Mexiku.

-pomoc bola obmedzená na minimum, ktoré spoločnosť Jaguar Land Rover potrebovala na to, aby sa rozhodla investovať na Slovensku, pretože z nej kompenzovala finančné nevýhody súvisiace s realizáciou projektu v Nitre v porovnaní s Mexikom.

Podľa záverov Komisie preto pozitívne účinky projektu na regionálny rozvoj jasne prevažujú nad akýmikoľvek narušeniami hospodárskej súťaže spôsobenej štátnou pomocou.

Pri svojom podrobnom vyšetrovaní Európska komisia posúdila aj niektoré ďalšie opatrenia, ktoré Slovensko prijalo. Komisia konkrétne zistila, že niektoré infraštruktúrne opatrenia, ktoré Slovensko financuje a ktoré sa uskutočňujú s cieľom rozvoja priemyselného parku, kde sa nachádza nová továreň Jaguar Land Rover, prinesú úžitok nielen spoločnosti Jaguar Land Rover, ale aj všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom parku a v širšom zmysle v celom nitrianskom regióne a preto neposkytuje toto opatrenie selektívnu výhodu len spoločnosti Jaguar Land Rover. Európska komisia okrem toho zistila, že Slovensko previedlo spoločnosti Jaguar Land Rover pozemok s rozlohou 185 hektárov, na ktorom sa buduje závod, za trhovú cenu. Preto Európska komisia dospela k záveru, že tieto opatrenia nepredstavujú pomoc v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA. 45359 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc vo výške 3,5 miliárd eur na tri veterné elektrárne na mori v Belgicku

27.9.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že belgické plány na podporu troch projektov v oblasti veternej energie na mori sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Veterné elektrárne sa nachádzajú v belgických teritoriálnych vodách v Severnom mori. Opatrenie podporí ciele EÚ v oblasti energetiky a ochrany pred klimatickými zmenami bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

V decembri 2016 Európska komisia dospela k záveru, že belgický systém na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie na mori, v rámci ktorého prevádzkovatelia dostávajú certifikáty na energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie od federálneho energetického regulátora (CREG) je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Prevádzkovatelia potom môžu predať tieto certifikáty prevádzkovateľovi prenosovej sústavy Elia za cenu, ktorá je vyššia ako dostávajú za elektrickú energiu predávanú na trhu.

Podpora troch projektov veterných elektrárni Mermaid, Seastar a Northwester 2 sa bude poskytovať v rámci tejto schémy. Opatrenie pomôže Belgicku dosiahnuť cieľ vyrábať 13 % zo svojich energetických potrieb z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA. 51306 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko neposkytlo spoločnosti McDonald’s selektívne daňové zvýhodnenie

19.9.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že nezdanenie určitých ziskov spoločnosti McDonald’s v Luxembursku neviedlo k neoprávnenej štátnej pomoci, pretože je v súlade s vnútroštátnymi daňovými zákonmi a Zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Luxemburskom a Spojenými štátmi.

Prípad sa týkal dvoch záväzných rozhodnutí vydaných v daňovom konaní v Luxembursku v roku 2009. Išlo o oslobodenie od zdanenia ziskov z franchisingu (pozn. prekladateľa: systém zmluvných vzťahov medzi firmami zahŕňajúci postúpenie práv jednej firmy druhej na predaj tovaru) v Luxembursku, ktoré získava McDonald’s od tretích strán, ktoré prevádzkujú predajne McDonald’s v Európe, na Ukrajine a v Rusku.

Prvé záväzné rozhodnutie vydané v daňovom konaní, ktoré bolo vydané v Luxembursku v marci 2009 potvrdilo, že spoločnosť McDonald’s Europe Franchising nie je povinná platiť daň z príjmu právnických osôb v Luxembursku, pretože výnosy by sa mali zdaňovať v USA. Následne v septembri 2009 bolo v Luxembursku vydané druhé rozhodnutie v daňovom konaní, podľa ktorého už spoločnosť McDonald’s nemusela preukazovať, že príjmy podliehajú zdaneniu v USA. Toto rozhodnutie potvrdilo, že príjmy spoločnosti McDonald’s Europe Franchising nepodliehajú zdaneniu v Luxembursku.

Po hĺbkovom vyšetrovaní, ktoré sa začalo v decembri 2015 na základe pochybností, že Luxembursko mohlo nesprávne uplatniť svoju dohodu o dvojitom zdanení so Spojenými štátmi, Európska komisia dospela k záveru, že vydaním predmetných rozhodnutí v daňovom konaní spoločnosti McDonald’s Europe Franchising Luxembursko vyslovene neporušilo ustanovenia Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia so Spojenými štátmi (nešlo o selektívne daňové zvýhodnenie). Na základe týchto skutočností Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko neporušilo pravidlá EÚ pre štátnu pomoc.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA. 38945 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila schému na výrobu palív z pevnej biomasy vo výške 12,5 mil. eur pre MSP v španielskom regióne Extremadura

14.9.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že schéma na podporu výroby tuhých palív pochádzajúcich z lesnej biomasy a poľnohospodárskych zvyškov v španielskom regióne Extremadura je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Opatrenie pozostáva z regionálnej schémy investičnej pomoci, ktorá poskytuje podporu vo forme grantov pre mikropodniky, malé a stredné podniky na začatie výroby alebo na zmenu existujúcej činnosti na výrobu paliva z pevnej biomasy. Schéma má celkový rozpočet 12,5 mil. eur a bude financovaná prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Extremadura je riedko osídlená oblasť Španielska so zameraním na poľnohospodárstvo a je oprávnená na regionálnu pomoc podľa Zmluvy o fungovaní EÚ. Európska komisia dospela k záveru, že opatrenia spĺňa kritéria stanovené v Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a významne prispeje ku koherentnej stratégií regionálneho rozvoja v Extremadura.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA. 49406 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia