19.09.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 19. septembra

Európska komisia schválila tri opatrenia pomoci na podporu obnoviteľných zdrojov energie v Dánsku

17.8.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že tri schémy štátnej pomoci na podporu výroby elektrickej energie s použitím veterných a solárnych technológií v Dánsku v rokoch 2018 a 2019 sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Cieľom Dánska je do roku 2030 zabezpečiť, aby 50% svojej spotreby energie vyprodukovali z obnoviteľných zdrojov energie a aby sa stali nezávislý od fosílnych palív do roku 2050.

V súlade s týmto cieľom dánske orgány zaviedli tri opatrenia pomoci na podporu obnoviteľnej energie:

-Systém multi-technologického systému verejného obstarávania pre pobrežné a pevninské veterné turbíny a solárne zariadenia s rozpočtom 842 miliónov DKK (112 miliónov eur). Príjemcovia pomoci budú vybraní na základe verejného obstarávania, pričom budú vyhlásené dve výzvy. Jedna výzva bude vyhlásená v roku 2018 a jedna v roku 2019. V rámci verejného obstarávania budú súťažiť rozličné technológie. Vybrané prevádzky budú ponúkať vyrobenú elektrickú energiu na trhu a dostávať pomoc vo forme bonusu, ktorý bude prevyšovať trhovú cenu elektrickej energie.

-Schéma pomoci pre veterné elektrárne na pevnine na testovacie a predvádzacie (poloprevádzkové) projekty mimo dvoch národných testovacích stredísk pre veľké veterné turbíny, s očakávaným rozpočtom vo výške 200 miliónov DKK (27 miliónov eur).

-Prechodná schéma pomoci pre pobrežné a veterné elektrárne s rozpočtom 40 miliónov DKK (5miliónov eur).

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslami  SA.49918, SA.50715 a SA.50717 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila poľský plán na zaradenie novej prevádzky na výrobu tepla a elektrickej energie do už existujúcej schémy štátnej pomoci s cieľom podporiť vysokoúčinnú kogeneráciu

13.8.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že plán Poľska na zaradenie elektrárne v meste Płock do už existujúcej schémy je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Elektráreň kombinovane vyrába teplo a elektrickú energiu s výkonom 600 megawattov.

Kogenerácia zvyšuje energetickú účinnosť tým, že recykluje teplo z výroby elektrickej energie na iné účely. V rámci schémy sa pre kombinované elektrárne na výrobu tepla a elektriny udeľujú certifikáty pre každú megawatt hodinu elektrickej energie, ktorú generujú v režime kombinovanej výroby. Tieto certifikáty majú svoju hodnotu, pretože všetci dodávatelia na poľskom trhu sú povinní zakúpiť si určité množstvo certifikátov alebo zaplatiť pokutu.

Európska komisia dospela k záveru, že zaradenie elektrárne Płock do schémy prispeje k cieľom EÚ v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu. Poľsko muselo oznámiť Európskej komisii zaradenie elektrárne do schémy, pretože prevádzka prekročila strop 300 megawattov, ktorý určuje povinnosť individuálnej notifikácie, ako je stanovené v Usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.50305 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila nemeckú schému na podporu spotrebiteľov elektrickej energie využívajúcich efektívne kogeneračné zariadenia

1.8.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že nemecký plán na zníženie prirážky na obnoviteľné zdroje energie pre spotrebiteľov elektrickej energie vyrábajúcich vlastnú elektrickú energiu s využitím vysoko účinných kogeneračných elektrárni je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Plán podporí energeticky účinnú kogeneráciu bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

Nemecký zákon o výrobe energie z obnoviteľných zdrojov („Erneuerbare Energien Gesetz“ – EEG) upravuje poskytovanie podpory na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Táto podpora sa financuje prostredníctvom prirážky (EEG prirážka) uloženej od augusta 2014 všetkým spotrebiteľom elektrickej energie, vrátane spotrebiteľov vyrábajúcich vlastnú elektrickú energiu. Nemecko poskytne zníženie prirážky spotrebiteľom, ktorí vyrábajú vlastnú elektrickú energiu s využitím kogenerácie, t. j. kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.49522 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia