01.08.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 1. augusta

Európska komisia schválila zníženie odvodu do Národného jadrového fondu pre spotrebiteľov elektrickej energie na Slovensku s vysokým odberom

6.7.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že slovenský plán poskytnúť pomoc na zníženie odvodu do Národného jadrového fondu pre niektorých spotrebiteľov elektrickej energie s vysokým odberom je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie prispeje ku konkurencieschopnosti týchto spoločností bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

V roku 2006 Slovensko zriadilo Národný jadrový fond na financovanie nákladov na vyradenie zastaraných jadrových elektrární z prevádzky. Národný jadrový fond je financovaný prostredníctvom odvodov, ktoré platia koneční spotrebitelia elektrickej energie.

Od roku 2019 má Slovensko v pláne udeliť zníženie odvodu do Národného jadrového fondu niektorým priemyselným spoločnostiam, ktoré majú vysokú spotrebu elektrickej energie. Ide o spoločnosti, ktoré sa aktívne podieľajú na medzinárodnom obchode, ako napríklad  spoločnosti pôsobiace vo výrobe rafinovaných ropných produktov, základného železa, ocele, ferozliatin a hliníka. Výška zníženia sa bude líšiť v závislosti od výšky spotreby elektrickej energie spoločnosti.

Európska komisia vo svojom hodnotení dospela k záveru, že zníženie odvodu:

– sa bude týkať iba spoločností, ktoré pôsobia v odvetviach s vysokou spotrebou  elektrickej energie a aktívne pôsobia v oblasti medzinárodného obchodu,

– spĺňa zásadu proporcionality a teda spoločnosti, ktoré ho budú využívať poskytnú udržateľný finančný základ pre bezpečné a včasné vyraďovanie zastaraných jadrových elektrárni na Slovensku, a to bez ohrozenia konkurencieschopnosti týchto spoločnosti pri ich pôsobení v oblasti medzinárodného obchodu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.50877 v registri štátnej pomoci.

Európska komisia schválila nový kódex najlepších postupov pre kontrolu v oblasti štátnej pomoci

16.7.2018 – Európska komisia schválila nový kódex najlepších postupov na urýchlenie a zjednodušenie kontroly v oblasti štátnej pomoci. Kódex poskytuje usmernenie Európskej komisie členským štátom, podnikom a iným zainteresovaným stranám s cieľom zlepšiť účinnosť, transparentnosť a predvídateľnosť pracovných postupov pri každodennom plnení úloh v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

V posledných rokoch Európska komisia implementovala balík reforiem na modernizáciu štátnej pomoci. V súvislosti s viacročným finančným rámcom 2021-2027 (Multiannual Financial Framework 2021–2027) táto snaha o modernizáciu pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci a taktiež pracovných postupov Európskej komisie pokračuje.

S cieľom využiť tieto modernizované predpisy pre štátnu pomoc čo najefektívnejšie, kódex najlepších postupov poskytuje návod, ako má Európska komisia, členské štáty a ostatné zainteresované strany spolupracovať pri riešení problematiky štátnej pomoci. Ide napríklad o to, ako zabezpečiť aby zložitejšie prípady štátnej pomoci boli riešené čo najefektívnejšie, aký je postup pri vybavovaní sťažností na jednotlivé opatrenia štátnej pomoci a taktiež ich monitorovanie, ďalej ako členské štáty implementujú opatrenia štátnej pomoci a pod. Kódex najlepších postupov teda vysvetľuje, ako prebiehajú pracovné postupy v oblasti štátnej pomoci a uvádza kroky, ktoré Európska komisia praktizuje s cieľom zvýšenia účinnosti, transparentnosti a predvídateľnosti týchto postupov.

Kódex najlepších postupov pre kontrolu v oblasti štátnej pomoci je dostupný v angličtine, nemčine a francúzštine na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/archive.html.

Európska komisia dospela k záveru, že verejná pôžička poskytnutá Slovenskom spoločnosti ZSSK Cargo nezahŕňa štátnu pomoc

20.7.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že verejná pôžička vo výške 166 mil. eur, ktorú poskytlo Slovensko Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) nepredstavuje štátnu pomoc.

Európska komisia vo svojom hodnotení zistila, že podmienky verejnej pôžičky poskytnutej spoločnosti ZSSK Cargo boli v súlade s trhovými podmienkami a takúto pôžičku by poskytol aj subjekt v trhovom hospodárstve. Z toho vyplýva, že danú pôžičku nemožno považovať za pôžičku, ktorá by selektívne zvýhodnila spoločnosť ZSSK Cargo. Keďže podmienky článku 107 ods. 1 ZFEÚ sú kumulatívne, nie je preto potrebné posudzovať, či pôžička zahŕňala štátne prostriedky, narušila hospodársku súťaž alebo hrozila jej narušením a či ovplyvnila obchod medzi členskými štátmi.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.29198 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia