10.07.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 10. júla

Koordinátor pomoci zverejnil nový pracovný dokument Európskej komisie Aspekty zjednodušenia štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Verejné financovanie, ktoré nepredstavuje pomoc..

Pracovný dokument obsahuje zhrnutie nedávnych rozhodnutí, ktoré Európska komisia prijala v súvislosti s prípadmi, ktoré nepredstavujú pomoc a patria do oblasti pôsobnosti GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

 

Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytlo skupine Engi neoprávnené daňové výhody

 20.6.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko umožnilo dvom spoločnostiam skupiny Engie vyhnúť sa zdaneniu takmer všetkých ziskov za obdobie približne 10 rokov, čo je v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Luxembursko teraz musí vymôcť približne 120 miliónov eur nezaplatenej dane.

V roku 2008 a rovnako v roku 2010 spoločnosť Engie zaviedla dve komplexné štruktúry financovania pre dve svoje spoločnosti v Luxembursku, Engie LNG Supply a Engie Treasury Management. Tieto štruktúry financovania zahŕňali trojstranné finančné transakcie. Tieto transakcie prebiehali medzi Engie LNG Supply a Engie Treasury Management navzájom, ako aj medzi dvoma ďalšími spoločnosťami Engie v Luxembursku.

Podrobnejší opis transakcií:

 V roku 2008 skupina Engie zaviedla komplexnú štruktúru hybridných konvertibilných úverov medzi spoločnosťami skupiny Engie, ktorá umožnila financovanie akvizície existujúcej spoločnosti Engie, ktorá pôsobila v oblasti obchodovania s plynom v Luxembursku so spoločnosťou Engie LNG Supply. Financovanie spoločnosti Engie LNG Supply poskytla spoločnosť Engie LNG Holding cez sprostredkovateľa. Spoločnosť Engie LNG Supply považovala túto transakciu za dlh a uskutočnila zrážky zo svojich zdaniteľných ziskov (ako v prípade, keď dlžník spláca úver). Tieto zrážky predstavovali 99% zo zisku danej spoločnosti. V skutočnosti však neboli sprostredkované žiadne platby. Namiesto toho boli tieto zisky odložené v spoločnosti Engie LNG Supply, pokým sa Engie nerozhodla previesť úver. Daný sprostredkovateľ dostal tieto odložené zisky vo forme akcií, ktoré neskôr odovzdali spoločnosti Engie LNG Holding, ktorá následne tieto akcie zrušila, aby získala zisk v hotovosti. Táto štruktúra bola schválená Luxemburskom na základe daňového rozhodnutia udeleného v roku 2008.

V roku 2010 skupina Engie zaviedla rovnakú štruktúru aj medzi spoločnosťami Engie Treasury Management a Compagnie Européenne de Financement (C.E.F). Luxembursko schválilo danú štruktúru na základe samostatného daňového rozhodnutia.

Európska komisia dospela k záveru, že vyššie uvedené zdanenie daných finančných transakcií neodrážalo ekonomickú realitu. Daňovými rozhodnutiami, ktoré boli vydané Luxemburskom, bolo schválené nekonzistentné posúdenie jednej transakcie rovnako ako dlh a kapitál (investícia). Na základe toho dospela Európska komisia k rozhodnutiu, že tieto daňové rozhodnutia poskytli spoločnosti Engie selektívnu hospodársku výhodu tým, že skupine umožnili platiť nižšiu daň ako iným spoločnostiam, na ktoré sa vzťahujú rovnaké vnútroštátne daňové pravidlá.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.44888 v registri štátnej pomoci.

  

Európska komisia schválila chorvátsky plán na rozšírenie diaľnice vo výške 165 mil. eur

 14.6.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že pomoc na predĺženie zmluvy medzi Chorvátskom a spoločnosťou Bina-Istra o koncesiách na diaľnicu Istrian Y je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

 Diaľnica Istrian Y je 145 km dlhá a spája región Istria so zvyškom Chorvátska. Predĺženie koncesie umožní spoločnosti Bina-Istra financovať výstavbu 28 km dlhej prepravnej cesty na severovýchodnej strane diaľnice. Predpokladaná výška investície je 165 mil. eur.

Európska komisia dospela k záveru, že v rámci chorvátskeho plánu na predĺženie zmluvy o koncesiách na diaľnicu Istrian Y:

-Koncesionárovi nebude poskytnutá nadmerná kompenzácia v dôsledku zmien v dĺžke trvania koncesie uskutočnených zo strany Chorvátska.

– Predĺženie koncesie je úmerné rozsahu prác, ktoré sú nevyhnutné na výstavbu nového úseku cesty.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.48472 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia