14.05.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 14. mája

Európska komisia schválila 105,6 milióna HRK na reštrukturalizáciu chorvátskej námornej spoločnosti Jadroplov

2.5.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že plán reštrukturalizácie námornej spoločnosti Jadroplov je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Spoločnosť Jadroplov, ktorá ma sídlo v Splite, je v ťažkostiach z dôvodu zníženia objemov a klesajúcich cien celosvetového obchodu s hromadnou prepravou suchých sypaných nákladov. V dôsledku toho začala spoločnosť realizovať komplexný reštrukturalizačný plán určený na zníženie nákladov, zameriavajúc sa na hlavnú oblasť podnikania a zmiernenie finančného tlaku v dôsledku vysokej zadlženosti. 

Chorvátsko podporí spoločnosť Jadroplov dotáciou a dvoma štátnymi zárukami na bankové úvery v celkovej výške 105,6 milióna HRK (približne 14,2 milióna eur). Európska komisia dospela k záveru, že plán reštrukturalizácie umožní z dlhodobého hľadiska dosiahnuť spoločnosti Jadroplov životaschopnosť bez ďalšieho pokračovania štátnej pomoci.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48121 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila investičný plán pre talianske diaľnice

27.4.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že talianske plány na predĺženie dvoch koncesií na diaľnice a stanovenie hornej hranice mýta je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie umožní realizovať investície vo výške približne 8,5 miliárd eur a zároveň umožní znížiť dopad na používateľov bez toho, aby bola neprimeranie narušená hospodárska súťaž.

Európska komisia a talianske orgány úzko spolupracovali pri hľadaní riešenia, ako zvýšiť investície do talianskeho diaľničného sektora, tak aby toto riešenie bolo v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc a v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie.

Podstatou tohto riešenia je, že ak spoločnosti získajú predĺženie koncesií na výstavbu a prevádzku diaľnic (bez opakovanej verejnej súťaže) výmenou za stanovenie hornej hranice mýta, ktoré môžu vyberať od užívateľov diaľnic, tak predĺženie týchto dvoch koncesií podlieha pravidlám EÚ pre štátnu pomoc a pravidlám EÚ pre verejné obstarávanie. Dodržanie týchto pravidiel zabezpečí, aby sa zabránilo nadmernému zvýšeniu mýta pre užívateľov diaľnic a nadmernej kompenzácii koncesionárov, pričom bude chránená efektívna hospodárska súťaž na trhu.

Pravidlá EÚ pre štátnu pomoc umožňujú členským štátom poskytnúť podporu na také investície do infraštruktúry, ktoré budú stimulovať hospodársky rast za určitých podmienok. Tieto podmienky zahŕňajú najmä potrebu vyhnúť sa nadmernej kompenzácii a zabezpečiť, aby na trhu bola umožnená efektívna hospodárska súťaž. Posúdenie opatrenia zo strany Európskej komisie je zamerané najmä na dodržiavanie pravidiel EÚ pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Toto posúdenie zahŕňa aj hodnotenie opatrení podľa pravidiel verejného obstarávania, a to najmä dodržanie smernice Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (2014/23/EÚ).

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnené pod číslami SA.49335 (SATAP / Asti-Cuneo) a SA.49336 (ASPI) v registri štátnej pomoci.

 

Írska daň na nápoje sladené cukrom nezahŕňa štátnu pomoc

24.4.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že írska daň na nápoje sladené cukrom nezahŕňa štátnu pomoc. Európska komisia zistila, že rozsah a koncepcia opatrenia je v súlade s cieľmi v oblasti zdravia, ktoré sleduje Írsko, a to boj proti obezite a iným ochoreniam súvisiacich s cukrom.

Vo februári 2018 Írsko oznámilo Európskej komisii svoje plány na zavedenie dane na nápoje sladené cukrom s cieľom získať právnu istotu, že opatrenie nezahŕňa štátnu pomoc podľa pravidiel EÚ.

Daň by sa mala vzťahovať len na nealkoholické nápoje, t.j. nápoje na báze vody a džúsu, ktoré obsahujú pridaný cukor 5 gramov a viac.

Každý členský štát ma právo rozhodnúť o účele rozličných daní a odvodov. Zároveň musia členské štáty vytvoriť dane nediskriminačným spôsobom, aby boli v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.45862 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia otvorila hĺbkové vyšetrovanie talianskeho úveru pre spoločnosť Alitalia

23.4.2018 – Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či taliansky preklenovací úver pre spoločnosť Alitalia v celkovej výške 900 miliónov eur predstavuje štátnu pomoc a či je v súlade s pravidlami EÚ týkajúcich sa pomoci podnikom v ťažkostiach.

Alitalia je talianska letecká spoločnosť a vo finančných ťažkostiach je už niekoľko rokov. V apríli 2017 zamestnanci spoločnosti odmietli plán na zníženie nákladov, čo znamenalo, že akcionári sa rozhodli neposkytnúť spoločnosti Alitalia dodatočné financovanie a následne v súlade s talianskym zákonom o konkurze a reštrukturalizácii bola zavedená nútená správa. Taliansko poskytlo v máji a v októbri 2018 spoločnosti preklenovací úver v celkovej výške 900 miliónov eur, s cieľom zabezpečiť jej financovanie počas nútenej správy.

V januári 2018 Taliansko oznámilo poskytnutie štátneho úveru spoločnosti Alitalia ako pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podniku v ťažkostiach podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc. To nasledovalo po viacerých sťažnostiach, ktoré Európska komisia dostala v roku 2017.

Kritéria hodnotenia verejných zásahov pre spoločnosti v ťažkostiach sú stanovené v Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48171 v registri štátnej pomoci.

 

Hlavná navigácia