21.02.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 21. februára

Európska komisia schválila pomoc vo výške 1,25 miliárd eur na uzatvorenie uhoľných baní v Poľsku

 8.2.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že dodatok k poľskej schéme na zmiernenie sociálneho a environmentálneho dopadu uzatvorenia nekonkurencieschopných uhoľných baní je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. 

Štátna pomoc bude predovšetkým financovať odstupné, náhradné dôchodky a dávky sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov týchto baní do roku 2023. Okrem toho sa pomoc využije na zabezpečenie banských šácht, vyradenie banskej infraštruktúry, opravu škôd na životnom prostredí spôsobených ťažbou a rekultiváciu pôdy po ich uzatvorení. Európska komisia schválila pôvodné znenie schémy ešte v novembri 2016.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.46891 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia dospela k záveru, že pomoc poskytnutá na podporu šiestich kapacitných mechanizmov s cieľom zabezpečiť spoľahlivé dodávky elektrickej energie v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku a Poľsku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc

 7.2.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že pomoc pre šesť kapacitných mechanizmov na zabezpečenie spoľahlivých dodávok elektrickej energie v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku a Poľsku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Dôležitým cieľom kapacitných mechanizmov je zabezpečiť, aby bola vždy k dispozícii primeraná kapacita na výrobu elektrickej energie, a teda aby boli zaručené spoľahlivé dodávky elektriny. Zbytočné a zle koncipované kapacitné mechanizmy môžu narušiť súťaž, obmedzovať cezhraničný tok elektriny a viesť k tomu, že spotrebitelia platia nadmerne vysoké sumy za jej dodávku. Preto Európska komisia v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi posúdila šesť kapacitných mechanizmov v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku a v Poľsku s cieľom zistiť, či spĺňajú všetky kritéria stanovené podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Šesť schválených kapacitných mechanizmov sa týka viac ako polovice populácie EÚ. Pokrývajú rôzne typy mechanizmov, ktoré riešia osobitné potreby jednotlivých členských štátov. Konkrétne ide o strategické rezervy, trhové mechanizmy a opatrenia špecificky podporujúce reakciu na dopyt.

V prípade Belgicka a Nemecka Európska komisia schválila strategické rezervy. Strategické rezervy udržujú určité výrobné kapacity mimo trhu s elektrickou energiou, a to len na prevádzku v núdzových situáciách. Obe rezervy sú len dočasné a odstránia sa, keď sa vyrieši základná otázku na trhu v Belgicku a Nemecku.

V prípade Talianska a Poľska Európska komisia schválila trhové kapacitné mechanizmy. Trhové kapacitné mechanizmy sú potrebné tam, kde trhy s elektrickou energiou čelia štrukturálnym problémom zabezpečenia dodávok. V rámci trhových kapacitných mechanizmov môžu poskytovatelia kapacít na výrobu elektrickej energie získať platbu za to, že sú k dispozícii s mechanizmami na výrobu elektrickej energie alebo s mechanizmami na zníženie jej spotreby.

V prípade Francúzska a Grécka Európska komisia schválila kapacitné mechanizmy, ktoré osobitne podporujú reakcie na dopyt. Kapacitné mechanizmy podporujúce reakcie na dopyt platia zákazníkom, aby znížili svoju spotrebu elektrickej energie, keď je elektrická energia obmedzená. Výhodou je rýchlejšia reakcia ako u výrobcov elektrickej energie. Okrem toho je vo všeobecnosti šetrnejšie k životnému prostrediu zníženie spotreby ako výroba dodatočnej elektrickej energie.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií budú verzie rozhodnutí, ktoré nemajú dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48648 pre Belgicko, SA.45852 pre Nemecko, SA.42011 pre Taliansko, SA.46100 pre Poľsko, SA.48490 pre Francúzsko a SA.48780 pre Grécko v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila poskytnutie kompenzácie (finančnej náhrady za služby vo všeobecnom hospodárskom záujme) na službu elektronických dátových schránok v Českej republike

2.2.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že kompenzácia poskytnutá za služby elektronických dátových schránok v Českej republike na obdobie rokov 2018 – 2022 je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Služba elektronických dátových schránok je pokročilým elektronickým komunikačným kanálom pre internú komunikáciu v rámci štátnej správy a na zabezpečenie komunikácie medzi štátnou správou, občanmi a podnikateľmi. Služba elektronických dátových schránok spadá v Českej republike pod služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ). Využívanie služby bude pre užívateľov bezplatné a Česká pošta bude za poskytnutie služby kompenzovaná prostredníctvom priamych dotácií zo štátneho rozpočtu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.47293 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia