08.02.2018 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 8. februára

Hodnotiaca správa Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci publikovaná v roku 2017

Hodnotiaca správa v oblasti štátnej pomoci, ktorú publikovala Európska komisia v roku 2017, potvrdzuje prínos modernizačného balíčka pravidiel EÚ pre štátnu pomoc. Správa obsahuje údaje o výdavkoch na štátnu pomoc za rok 2016.

Podľa jednotlivých národných správ o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2016 sa výdavky na štátnu pomoc zvýšili nielen v absolútnych číslach ale aj v pomere k HDP. Členské štáty EÚ v roku 2016 poskytli štátnu pomoc vo výške 102,8 miliárd eur, čo predstavuje podiel 0,69% z HDP EÚ. Na Slovensku sa na štátnu pomoc vynaložilo 0,48% z HDP SR v roku 2016.

Výber z výsledkov hodnotiacej správy:

•Viac ako 97% nových opatrení pomoci bolo realizovaných prostredníctvom nového nariadenia Európskej komisie o skupinových výnimkách a preto mohla byť pomoc poskytnutá rýchlejšie – nárast o 25% oproti roku 2013.

•Celkové výdavky poskytnuté v rámci skupinových výnimiek v roku 2016 sa výrazne zvýšili a to hlavne v prípadoch:

•širokopásmová, miestna a viacnásobná rekreačná infraštruktúra +99%,

•výskum, vývoj a inovácie +89%,

•kultúra a zachovanie kultúrneho dedičstva +57%,

•pomoc malým a stredným podnikom a rizikové financovanie +39%,

•ochrana životného prostredia a úspora energie +23%.

•V roku 2016 bol priemerný ročný rozpočet implementovaných notifikovaných opatrení približne 222 miliónov eur. A to predstavuje absolútny nárast o približne 18% v porovnaní s rokom 2015 a 124% v porovnaní s rokom 2013.

•Viac ako 94% celkových výdavkov na štátnu pomoc bolo zameraných na horizontálne ciele spoločného záujmu, ako je ochrana životného prostredia, výskum, vývoj a inovácie a regionálny rozvoj.

•V roku 2016 sa po prvýkrát od začiatku finančnej krízy nepoužilo žiadne opatrenie na pomoc bankám.

 

Európska komisia dospela k záveru, že zavedenie novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách v Českej republike nezahŕňa štátnu pomoc

29.01.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že zákaz vonkajšej reklamy, ako sú napr. billboardy pri diaľniciach a cestách prvej triedy, ktorý bol Českou republikou zavedený prostredníctvom novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách, nezahŕňa štátnu pomoc.

V októbri 2017 dostala Európska komisia sťažnosť od reklamnej spoločnosti, ktorá tvrdila, že zavedením novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách české orgány poskytli svojim konkurentom údajnú štátnu pomoc. Európska komisia posúdila sťažnosť a konštatovala, že zákaz:

•neposkytuje žiadnej spoločnosti selektívnu výhodu, keďže ide o všeobecný zákaz uložený na zavedenie bezpečnosti na cestách,

•platí rovnako pre všetky spoločnosti pôsobiace na trhu vonkajšej reklamy,

•nezahŕňa presun verejných zdrojov žiadnym spôsobom do inej spoločnosti.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48856 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila investičnú pomoc pre malé a stredné podniky v lodiarskom sektore v Poľsku

15.01.2018 – Európska komisia dospela k záveru, že poľská podpora malých a stredných podnikov v lodiarskom sektore je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie podporí nové investície a regionálny rozvoj v Poľsku.

Investičná pomoc je zameraná na podporu malých a stredných podnikov v lodiarskom sektore v poľských oblastiach Pomoranský a Západopomoranský región. Pomoc má formu grantov, úrokových dotácií a záruk. Celkový rozpočet opatrenia je približne 18 miliónov eur. Európska komisia posúdila opatrenie podľa Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, ktoré umožňuje členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.47690 v registri štátnej pomoci.

 

Hlavná navigácia