19.12.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 19.decembra

Európska komisia schválila presun verejných finančných prostriedkov z nákladnej cestnej dopravy na železničnú dopravu v regióne Bolzano v Taliansku

6.12.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že talianska schéma na presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú v provincii Bolzano je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Celkový rozpočet schémy je 9 mil. eur do roku 2019. Cieľom schémy je zvýšiť podiel železničnej a intermodálnej nákladnej dopravy v Brennerskom priesmyku – v strede priesmyku je železničná trať, medzinárodná tranzitná trasa cez Alpy, ktorá spája Nemecko, Rakúsko a Taliansko. Európska komisia dospela k záveru, že schéma je prínosom pre ochranu životného prostredia a podporu mobility a taktiež podporuje železničnú dopravu, ktorá je menej znečisťujúca ako cestná doprava a súčasne znižuje dopravné zápchy. Európska komisia posúdila opatrenie podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom z roku 2008. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48858 v registri štátnej pomoci. 

Európska komisia schválila írsku schému na podporu MSP v ťažkostiach

30.11.2017- Európska komisia dospela k záveru, že írska schéma na uľahčenie reštrukturalizácie malých a stredných podnikov (MSP) v Írsku vo výške 10 mil. eur je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Schéma je určené pre MSP v ťažkostiach na uľahčenie reštrukturalizácie, a to najmä v prípadoch, ak finančné ťažkosti spoločnosti môžu spôsobiť aj stratu pracovných miest. Schéma vyžaduje, aby potencionálni príjemcovia pomoci na reštrukturalizáciu predložili reštrukturalizačný plán na zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti spoločnosti a taktiež musia finančne prispieť na náklady, ktoré vznikli v súvislosti s  reštrukturalizáciou. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.49040 v registri štátnej pomoci. 

Európska komisia otvorila hĺbkové vyšetrovanie podpory španielskych uhoľných elektrárni

27.11.2017 – Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či španielsky environmentálny stimul pre uhoľné elektrárne je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Európska komisia sa domnieva, že podpora bola použitá na plnenie environmentálnych noriem EÚ, ktoré boli povinné pre všetky členské štáty.

V roku 2017 Španielsko zaviedlo schému (ekologický stimul) na podporu inštalácie nových filtrov oxidu siričitého v existujúcich uhoľných elektrárňach. Tieto filtre boli určené na zníženie emisií oxidu siričitého v tých prevádzkach, ktoré boli nad určitými emisnými stropmi. Následne boli tieto uhoľné elektrárne oprávneným príjemcom pomoci. Od roku 2017 bolo schémou zvýhodnených 14 uhoľných elektrární, ktoré získali viac ako 440 mil. eur.

Španielsko toto opatrenie neoznámilo Európskej komisii s cieľom posúdiť, či je opatrenie v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Európska komisia sa domnieva, že emisné stropy uložené príjemcom schémy sa obmedzujú len na implementáciu povinných noriem EÚ v oblasti životného prostredia, ktoré sa v tom čase uplatňovali pre uhoľné bane. Ak sa táto skutočnosť potvrdí, znamenalo by to, že schéma nemala v skutočnosti žiadny environmentálny stimulačný účinok. Zároveň, finančná podpora týchto prevádzok môže porušiť dlhodobú zásadu, ktorá sa uplatňuje pri aplikácii pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, a to že členské štáty nemôžu poskytovať štátnu pomoc spoločnostiam na plnenie povinných environmentálnych noriem EÚ. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.47912 v registri štátnej pomoci. 

Hlavná navigácia