Pôdohospodárska platobná agentúra

Schéma minimálnej pomoci na podporu prípravy a vykonávania činností spolupráce miestnych akčných skupín (podopatrenie 19.3 Programu rozvoja vidieka SR  2014 – 2020) – DM – 18/2020

 Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy DM – 18/2020

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzanie na trh (podopatrenie 8.6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1- DM – 17/2017

Trvanie Od 15.3.2019 do 31.12.2020
Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy

schema DM 17/2017

príloha č.1 (definícia MSP)

príloha č.2 (výpočet diskontovanej výšky pomoci)

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 – DM – 2/2018

 Trvanie Od 22.7.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci nepriama – bezplatné poskytnutie účasti na akcii odborného vzdelávania a získavania zručností
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy DM – 2/2018 v znení dodatku č. 1

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (pododopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 – DM – 4/2018

 Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
 Forma pomoci

– nepriama forma, nepeňažne – poskytnutie bezplatnej účasti na aktivitách prenosu znalostí (podopatrenia 1.2, 1.3)

– priama forma – NFP v peňažných prostriedkoch, grant, refundácia (podopatrenia 4.2, 4.3, 6.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.9)

– priama forma – NFP v peňažných prostriedkoch, grant, paušálna platba na realizáciu podnikateľského plánu (podopatrenie 6.2)

 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy DM – 4/2018 v znení dodatku č. 1

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (pododopatrenie 2.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 – DM – 5/2018

 Trvanie Od 25.01.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci Nepriama forma – poskytnutie účasti na aktivite vzdelávania poradcov, poskytnutím 50 % zľavy z ceny účasti na aktivite vzdelávania
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy DM – 5/2018 v znení dodatku č. 1

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií (pododopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) – DM – 9/2018

 Trvanie Od 26.4.2018 do 31.12.2020
 Forma pomoci Nepriama forma pomoci – poskytnutie účasti na demonštračnej aktivite a informačnej akcii
 Počet dodatkov k schéme  0
 Úplne znenie schémy SCH 1.2 PRV DM 9-2018

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)– DM – 3/2019

 Trvanie Od 30.1.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci Nepriama forma – bezplatné poskytnutie poradenskej služby
 Počet dodatkov k schéme 0
 Úplne znenie schémy schema de minimis – DM – 3/2019

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi (podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)- DM – 14/2019

Trvanie Od 8.11.2019 do 31.12.2020
Forma pomoci Priama – nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy DM 14/2019

.

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu zriadenia a prevádzky operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva (podopatrenie 16.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) – DM – 13/2020

Trvanie Od 30.9.2020 do 31.12.2021
Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy DM 13/2020

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR  2014 – 2020) – DM – 10/2021

Trvanie Od 30.4.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/04/schema-de-minimis-4.2-PRV-1.pdf

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi (podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) – DM – 11/2021

Trvanie Od 4.5.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/05/DM-11_2021.pdf

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) – DM – 13/2021

Trvanie Od 17.5.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nepriama forma – poskytnutie účasti na akcii odborného vzdelávania a získavania zručností
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/05/schema_de_minimis_opatrenie_1_1-DM-13_2021.pdf

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) – DM – 14/2021

Trvanie Od 17.5.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nepriama forma – bezplatné poskytnutie poradenskej služby
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/05/schema_de_minimis_2.1-PRV-SR-14_2021.pdf

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií (podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR  2014 – 2020) – DM – 15/2021

Trvanie Od 17.5.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nepriama forma – poskytnutie účasti na demonštračnej aktivite a informačnej akcii
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/05/schema_DM__1.2_-PRV-DM_15_2021.pdf


Hlavná navigácia