16.11.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 16.novembra

Európska komisia otvorila hĺbkové vyšetrovanie daňovej schémy Spojeného kráľovstva pre nadnárodné spoločnosti

26.10.2017 – Európska komisia otvorila hĺbkové vyšetrovanie schémy Spojeného kráľovstva, ktorá oslobodzuje určité transakcie nadnárodných spoločnosti od uplatňovania pravidiel zameraných na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam právnických osôb. Cieľom vyšetrovania je zistiť, či schéma umožňuje nadnárodným spoločnostiam platiť nižšiu daň v Spojenom kráľovstve, čo je v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Prijatím smernice o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam právnických osôb (ATAD) sa od všetkých členských štátov EÚ očakáva, že do 1. januára 2019 zavedú do svojich vnútroštátnych legislatív pravidlá pre zahraničné spoločnosti, tzv. CFC (Controlled Foreign Company) pravidlá. Pravidlá CFC predstavujú dôležitý prvok mnohých daňových systémov na riešenie daňových únikov, pretože zamedzujú zahraničným/nadnárodným spoločnostiam presúvať zisky na dcérsku spoločnosť, ktorá sídli v štáte s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením, aby sa tak vyhli zdaneniu v domovskej krajine. Smernica o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam právnických osôb (ATAD) nestanovuje osobitné výnimky.

Od roku 2013 pravidla CFC Spojeného kráľovstva zahŕňajú výnimku pre určité zdroje financovania (napr. splátky úrokov prijaté z úverov) nadnárodných spoločností pôsobiacich v Spojenom kráľovstve. Tento zdroj financovania sa často využívajú ako kanál na presúvanie zisku (mobilita kapitálu), čo umožňuje vyhnúť sa jeho zdaneniu tak, že zisk nadobudne zahraničná dcérska spoločnosť, a teda daná nadnárodná spoločnosť platí malú alebo dokonca žiadnu daň zo zisku z týchto transakcií. Výnimka pre určité zdroje financovania oslobodila určité nadnárodné spoločnosti od povinnosti zdaniť zisk v Spojenom kráľovstve, a teda umožnila im vyhnúť sa zdaneniu zisku, ktorý nadobudla ich zahraničná dcérska spoločnosť.  

Vyššie uvedená výnimka Spojeného kráľovstva je predmetom vyšetrovania Európskej komisie. Vyšetrovanie nespochybňuje právo Spojeného kráľovstva určiť ako zavedie pravidlá CFC do svojej vnútroštátnej legislatívy alebo ich právo určiť primeranú úroveň zdanenia. Cieľom pravidiel EÚ pre štátnu pomoc je zabezpečiť, aby členské štáty neposkytovali niektorým spoločnostiam výhodnejšie daňové zaobchádzanie ako iným. Európsky súdny dvor uvádza, že výnimka pre určité zdroje financovania pre nadnárodné spoločnosti z ustanovenia o vyhýbaní sa dani, môže predstavovať selektívnu výhodu.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.44896 v registri štátnej pomoci. 

Európska komisia schválila investičnú pomoc pre petrochemický závod MOL v Maďarsku vo výške 131 miliónov eur

25.10.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že investičná pomoc vo výške 131 miliónov eur pre závod rafinérskej skupiny MOL Petrolkémia Zrt’s Tiszaújváros v Maďarsku je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie prispeje k rozvoju severného regiónu Maďarska bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Investičná pomoc poskytnutá Maďarskom má podporiť plány MOL-u investovať celkovo 874 miliónov eur do výroby polyolov a propylénglykolov do existujúceho závodu v meste Tiszaújváros. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom  SA.48382 v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia